Nariadenie vlády č. 449/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

Čiastka 191/2007
Platnosť od 29.09.2007
Účinnosť od 01.10.2007 do19.04.2016
Zrušený 148/2016 Z. z.

OBSAH

449

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. septembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 1 sa za slová „na elektrické zariadenie,“ vkladajú slová „alebo ak to nie je možné,“.

2. V prílohe č. 5 bod 1 znie:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 374, 27. 12. 2006).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


Robert Fico v. r.