Vyhláška č. 446/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2007 Z. z.

Čiastka 189/2007
Platnosť od 28.09.2007
Účinnosť od 01.10.2007

OBSAH

446

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 19. septembra 2007,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2007 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 úvodná veta znie: „Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva prostredníctvom rozpočtu obvodného úradu, sú výdavky na plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti obvodného úradu, a to na“.

2. V § 2 ods. 1 písm. a), § 2 ods. 1 písm. d) treťom bode, § 2 ods. 2 a 3 sa slovo „krajského“ nahrádza slovom „obvodného“.

3. V § 2 ods. 1 písm. d) prvý bod znie:

1. obstarávanie, skladovanie, používanie, ošetrovanie, skúšky, opravy a kontroly materiálu civilnej ochrany a súvisiaceho materiálu v správe obvodného úradu, ktorý slúži na plnenie úloh civilnej ochrany obvodného úradu a jednotiek civilnej ochrany zriadených pre potreby územia,“.

4. V § 2 ods. 1 písm. d) druhom bode sa slovo „krajským“ nahrádza slovom „obvodným“.

5. V § 2 ods. 4 sa slová „krajskom úrade“ nahrádzajú slovami „obvodnom úrade v sídle kraja“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


Robert Kaliňák v. r.