Vyhláška č. 445/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

Čiastka 189/2007
Platnosť od 28.09.2007
Účinnosť od 01.10.2007

OBSAH

445

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 19. septembra 2007,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 568/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok sa mení takto:

V § 8 ods. 2 a prílohe č. 3 časti A bode 1 písm. c) sa slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


Robert Kaliňák v. r.