Vyhláška č. 444/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

Čiastka 189/2007
Platnosť od 28.09.2007
Účinnosť od 01.10.2007

OBSAH

444

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 19. septembra 2007,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany sa mení takto:

1. V § 8 ods. 2 sa slová „krajskému úradu“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu v sídle kraja“.

2. V prílohách č. 3 a 12 sa slová „krajského úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“.

3. V prílohe č. 15 sa slová „mesto so sídlom okresného úradu“ nahrádzajú slovami „sídlo okresu“.

4. V prílohe č. 16 sa slová „mesto so sídlom krajského úradu“ nahrádzajú slovami „sídlo kraja“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


Robert Kaliňák v. r.