Vyhláška č. 441/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov

Čiastka 189/2007
Platnosť od 28.09.2007
Účinnosť od 01.10.2007

OBSAH

441

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 19. septembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 414/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2a ods. 2 sa vypúšťajú slová „a krajskému úradu“.

2. V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „krajské úrady a“.

3. V § 6 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý ich uplatňuje na ministerstve.“.

4. V § 6 sa vypúšťa odsek 5.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


Robert Kaliňák v. r.