Oznámenie č. 438/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 188/2007
Platnosť od 28.09.2007

438

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 12. septembra 2007 uložený

Dodatok č. 1 z 21. augusta 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2007 z 25. októbra 2006 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzavretej medzi zamestnávateľmi v súlade s § 1 ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 553/2003 Z. z.

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.