Oznámenie č. 434/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požadovaných druhoch a študijných odboroch stredoškolského vzdelania, študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky

Čiastka 188/2007
Platnosť od 28.09.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

434

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z. vydalo

výnos z 12. septembra 2007 č. SEOPMVL-105-64/2007-OdL o požadovaných druhoch a študijných odboroch stredoškolského vzdelania, študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Výnosom sa ustanovujú požadované druhy a študijné odbory stredoškolského vzdelania a študijné odbory a stupne vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

Výnos bude uverejnený v čiastke 86/2007 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.