Nariadenie vlády č. 432/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

(v znení č. 547/2008 Z. z.)

Čiastka 188/2007
Platnosť od 28.09.2007 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2013
Zrušený 150/2013 Z. z.

432

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. septembra 2007,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 536/2004 Z. z. a zákona č. 349/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr podľa § 9 zákona na jednotlivé účely podľa § 5 ods. 1 zákona.

§ 2

Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť na

a) obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona fyzickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 38 350 eur na byt,

b) obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 38 350 eur na byt,

c) obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona fyzickej osobe, ktorá v deň podania žiadosti neprevýšila 35 rokov veku; ak ide o manželov, postačuje, ak aspoň jeden z manželov v deň podania žiadosti neprevýšil 35 rokov veku, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 52 300 eur na byt,

d) obstaranie bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona fyzickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 38 350 eur na byt,

e) obstaranie bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona právnickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 38 350 eur na byt,

f) obstaranie bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona fyzickej osobe po skončení ústavnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti alebo uplynutím jedného roka po dosiahnutí plnoletosti, ak súd predĺžil ústavnú starostlivosť alebo pestúnsku starostlivosť, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 52 300 eur na byt,

g) výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona obci alebo vyššiemu územnému celku najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 560 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb podľa § 5 ods. 8 zákona,

h) prestavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona obci alebo vyššiemu územnému celku najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 420 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb,

i) kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona fyzickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 45 300 eur na byt,

j) kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona fyzickej osobe, ktorá v deň podania žiadosti neprevýšila 35 rokov veku; ak ide o manželov, postačuje, ak aspoň jeden z manželov v deň podania žiadosti neprevýšil 35 rokov veku, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 52 300 eur na byt,

k) kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona obci, ak je byt určený na nájom podľa § 8 ods. 4 písm. b) zákona, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 45 300 eur na byt,

l) kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona fyzickej osobe uvedenej v písmene f) najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 52 300 eur na byt,

m) obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona fyzickej osobe alebo právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 420 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,

n) výstavbu nájomného bytu podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona právnickej osobe podľa § 8 ods. 6 zákona najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 45 300 eur na byt,

o) obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona obci alebo vyššiemu územnému celku najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 420 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb.

§ 3

Nenávratný príspevok podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) zákona možno poskytnúť žiadateľovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac

a) 2 440 eur na garsónku,

b) 2 960 eur na jednoizbový byt,

c) 3 830 eur na dvojizbový byt,

d) 4 880 eur na trojizbový byt alebo viacizbový byt.


§ 4

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 650/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


Robert Fico v. r.