Vyhláška č. 426/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 196/1994 Z. z. o domovoch mládeže

Čiastka 185/2007
Platnosť od 21.09.2007 do31.08.2008
Účinnosť od 01.10.2007 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

426

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 12. septembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 196/1994 Z. z. o domovoch mládeže

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona č. 202/2001 Z. z. a § 14 ods. 5 písm. a) a § 35 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 196/1994 Z. z. o domovoch mládeže sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Domov mládeže sa zriaďuje alebo zrušuje podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 19 a 23 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

2. V § 2 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

3. § 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

4. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Riaditeľ domova mládeže, ktorý je právnickou osobou, a riaditeľ školy, ktorej súčasťou je domov mládeže, pri ustanovovaní ďalších vedúcich pedagogických zamestnancov postupujú podľa osobitného predpisu.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 5 ods. 1 písm. t) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.“.

5. V § 4 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

6. V § 4 ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorými sú pedagogická rada domova mládeže a podľa potreby metodické združenie domova mládeže“.

7. V § 5 ods. 1 sa slovo „prihlášky“ nahrádza slovom „žiadosti“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 3 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.“.

9. V § 6 ods. 1 sa slovo „letných“ nahrádza slovom „školských“.

10. V § 6 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v domove mládeže určí riaditeľ podľa osobitného predpisu6) na jedného žiaka v rozsahu najmenej 300 Sk a najviac 45 % zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.6a) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Výška mesačného príspevku sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún smerom nahor.

(3) Výška mesačného príspevku určená podľa odseku 2 môže byť 0 až 200 Sk na jedného žiaka, ak rodič alebo iná osoba, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, predloží riaditeľovi rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.6b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6, 6a a 6b znejú:

6) § 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

6a) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6b) § 25 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

11. V § 6 ods. 4 sa vypúšťa slovo „obcou,“.

12. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

13. V § 6 odsek 5 znie:

(5) V domove mládeže sa zabezpečuje ubytovaným žiakom celodenné stravovanie podľa osobitného predpisu.8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania.“.

14. V § 7 ods. 2 v poslednej vete sa slovo „spravidla“ nahrádza slovom „najviac“.

15. V § 7 ods. 4 v prvej vete sa slovo „odmenu“ nahrádza slovom „náhradu“.

16. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 19 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 21 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

17. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

㤠9a

Ustanovenie § 6 ods. 2 a 3 v znení účinnom od 1. októbra 2007 sa prvýkrát použije na príspevok za mesiac november 2007.“.

18. V § 9 ods. 3 sa slovo „pracovníkom“ nahrádza slovom „zamestnancom“.

19. V § 10 sa vypúšťa odsek 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


Ján Mikolaj v. r.