Oznámenie č. 424/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Čiastka 184/2007
Platnosť od 15.09.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.

424

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 1. septembra 2007 č. MF/19376/2007-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.