Oznámenie č. 42/2007 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely

Čiastka 29/2007
Platnosť od 19.01.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2007.

42

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 16. januára 2007 č. 2/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2006 č. 10/2006 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 627/2006 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 4/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.