407

Vyhláška

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 26. júla 2007,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ustanovuje:


§ 1

Označenie ošípanej

(1) Ošípaná sa označuje tetovaním alebo plastovou ušnou značkou.

(2) Označenie ošípanej iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie zasahovať do označenia ošípanej ani byť zameniteľné s označením vykonaným podľa odseku 1.

§ 2

Spôsoby označenia ošípanej

(1) Každá ošípaná sa označuje

a) plastovou ušnou značkou do ľavej ušnice alebo

b) tetovaním na ľavej ušnici, alebo plošným tetovaním na ľavej strane tela.

(2) Na označenie ošípanej tetovaním sa používa päťmiestny alfanumerický kód, ktorý nadväzuje na registračné číslo chovu, v ktorom sa ošípaná narodila. Výška tetovania musí byť najmenej 6 mm.

(3) Registračné číslo chovu je šesťmiestny alfanumerický kód alebo šesťmiestny číselný kód, ktorý umožňuje zistiť konkrétny chov. Registračné číslo chovu sa nemení, ak sa nemení základné zameranie daného chovu.

(4) Spôsob tetovania je uvedený v prílohe č. 1.

(5) Plastovou ušnou značkou do ľavej ušnice sa označuje ošípaná

a) určená na obchod v rámci spoločenstva a na export,

b) pigmentovaného plemena a jeho kombinácií, kde označovanie tetovaním znemožňuje alebo sťažuje identifikáciu ošípaných.

(6) Spôsob zakladania plastovej ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

Všeobecné požiadavky na ušné značky

(1) Plastové ušné značky musia byť

a) vyhotovené z materiálu, ktorý je odolný proti opotrebovaniu,

b) vyhotovené tak, aby svojím tvarom a konštrukciou

1. boli uspôsobené na zavesenie do ušnice ošípanej,

2. zabezpečovali trvalé pripevnenie na ošípanú bez poškodenia jej zdravia,

3. neumožňovali opakované použitie,

c) ľahko čitateľné počas celej doby života ošípanej,

d) označené znakmi, ktoré sa nedajú odstrániť.

(2) Na zakladanie ušných značiek sa používajú aplikačné kliešte. Ušné značky sa pred nasadením ošípanej dezinfikujú; dezinfikujú sa aj časti aplikačných klieští, ktoré prichádzajú do styku s tkanivami ošípanej.

(3) Pri strate ušnej značky alebo jej poškodení, ktoré znemožňuje identifikáciu ošípanej, alebo ak sa údaje uvedené na nej stanú nečitateľnými, označí sa ošípaná náhradnou ušnou značkou, ktorá obsahuje pôvodné abecedné a číselné znaky. Ak ide o náhradnú identifikačnú značku pri ošípanej dovezenej zo zahraničia, tá obsahuje aspoň rovnaký kód krajiny a identifikačné číslo ošípanej.

§ 4

Ušná značka používaná na označenie ošípanej

(1) Na označenie ošípanej sa používa plastová ušná značka hranatého tvaru, žltej farby, vysoká najviac 45 mm a široká 45 mm. Ak sa používa ušná značka kruhového tvaru žltej farby, musí byť priemer ušnej značky najviac 30 mm, výška alfanumerických znakov najmenej 5 mm a výška číselných znakov najmenej 5 mm.

(2) Plastová ušná značka používaná na označenie ošípanej obsahuje

a) dva znaky, ktoré označujú kód krajiny; písmená „SK“ pre Slovenskú republiku,

b) päťmiestny alfanumerický kód, ktorý nadväzuje na registračné číslo chovu, v ktorom sa ošípaná narodila,

c) grafický znak alebo logo fyzickej osoby alebo právnickej osoby poverenej prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register zvierat1) (ďalej len „poverená osoba“).

(3) Vzor plastovej ušnej značky hranatého tvaru, používanej na označenie ošípanej, a vzor plastovej ušnej značky kruhového tvaru, používanej na označenie ošípanej, je uvedený v prílohe č. 2.

§ 5

Označenie ošípanej dovezenej zo zahraničia

(1) Ošípanej pochádzajúcej z iných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) sa ponecháva pôvodné označenie.

(2) Ošípaná dovezená z tretích krajín, ktorá prešla kontrolou2) a zostáva v chove, označuje sa spôsobom podľa § 2 až 4 do 30 dní od vykonania kontroly, ale najneskôr pred jej premiestnením do ďalšieho chovu. Označenie päťmiestnym alfanumerickým kódom musí vyjadrovať registračné číslo chovu, do ktorého bola ošípaná dovezená.

(3) Ošípanej dovezenej z tretích krajín priamo na bitúnok sa ponecháva pôvodné označenie, ak sa zabije do 30 dní po tom, čo bola skontrolovaná.

§ 6

Likvidácia ušnej značky

(1) Odstrániť plastovú ušnú značku z ošípanej možno len po jej uhynutí, zabití alebo usmrtení. Plastovú ušnú značku možno odstrániť z ošípanej až po zabezpečení dostatočnej identifikácie tela ošípanej. Po odňatí plastovej ušnej značky z ošípanej sa plastová ušná značka dezinfikuje a znehodnotí.

(2) Likvidáciu použitej plastovej ušnej značky zabezpečuje posledný držiteľ ošípanej.

§ 7

Registrácia chovu ošípanej

(1) Založenie nového chovu sa ohlasuje poverenej osobe pred začatím činnosti a pred prvým premiestnením ošípanej do chovu.

(2) Oznámenie o ukončení chovu ošípanej sa predkladá poverenej osobe do siedmich dní od ukončenia chovu ošípanej.

(3) Vzor registrácie chovu je uvedený v prílohe č. 3.

§ 8

Centrálny register zvierat

(1) Podkladom na vedenie centrálneho registra zvierat je označenie ošípanej, register ošípaných v chove, register sprostredkovateľov a fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb vykonávajúcich činnosti podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „podnikateľ“), register prevádzkovateľov zberných stredísk, register prevádzkovateľov bitúnkov, register prevádzkovateľov kafilerických zariadení, hlásenie zmien v počte ošípaných a doklad o premiestnení ošípaných.

(2) V centrálnom registri zvierat sa o chove ošípaných eviduje

a) registračné číslo,

b) adresa,

c) údaje o držiteľovi, a to

1. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,

2. identifikačné číslo organizácie,

3. miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,

d) meno, priezvisko a adresa štatutárneho zástupcu,

e) počet všetkých ošípaných držaných v chove a počet prasníc,

f) každá zmena v počte ošípaných držaných v chove podľa kódu udalostí uvedených v prílohe č. 4, pričom sa eviduje

1. počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,

2. dátum, keď k zmene došlo,

3. ak ide o premiestnenie ošípanej, registračné číslo chovu, odkiaľ alebo kam je ošípaná premiestnená, alebo kód krajiny, ak ide o ošípanú dovezenú alebo vyvezenú, a registračné číslo ošípanej,

g) geografické súradnice chovu, okrem sprostredkovateľa a podnikateľa.

(3) V centrálnom registri zvierat sa o sprostredkovateľovi a podnikateľovi eviduje

a) registračné číslo,

b) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby sprostredkovateľa a podnikateľa,

c) identifikačné číslo organizácie,

d) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby sprostredkovateľa a podnikateľa,

e) počet všetkých ošípaných držaných v chove a počet prasníc,

f) každá zmena v počte ošípaných prijatých a odoslaných sprostredkovateľom alebo podnikateľom podľa kódu udalostí uvedených v prílohe č. 4, pričom sa eviduje

1. počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,

2. dátum, časové obdobie, keď k zmene došlo,

3. ak ide o premiestnenie ošípanej, registračné číslo chovu, odkiaľ alebo kam je ošípaná premiestnená, alebo kód krajiny, ak ide o ošípanú dovezenú alebo vyvezenú, a registračné číslo ošípanej.

(4) V centrálnom registri zvierat sa o prevádzkovateľovi zberného strediska eviduje

a) registračné číslo,

b) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby prevádzkovateľa zberného strediska,

c) identifikačné číslo organizácie,

d) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby prevádzkovateľa zberného strediska,

e) geografické súradnice chovu,

f) každá zmena v počte ošípaných prijatých na zberné stredisko podľa kódu udalostí uvedených v prílohe č. 4, pričom sa eviduje

1. počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,

2. dátum, časové obdobie, keď k zmene došlo,

3. ak ide o premiestnenie ošípanej, registračné číslo chovu, odkiaľ a kam je ošípaná premiestnená, alebo kód krajiny, ak ide o ošípanú dovezenú alebo vyvezenú, a registračné číslo ošípanej.

(5) V centrálnom registri zvierat sa o prevádzkovateľovi bitúnku eviduje

a) registračné číslo,

b) adresa,

c) meno a adresa fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby prevádzkovateľa,

d) identifikačné číslo organizácie,

e) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby prevádzkovateľa,

f) geografické súradnice,

g) každá zmena v počte ošípaných prijatých na bitúnok podľa kódu udalostí uvedených v prílohe č. 4, pričom sa eviduje

1. počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,

2. dátum, časové obdobie, keď k zmene došlo,

3. ak ide o premiestnenie ošípanej, registračné číslo chovu, odkiaľ je ošípaná premiestnená, alebo kód krajiny, ak ide o ošípanú dovezenú, a registračné číslo ošípanej.

(6) V centrálnom registri zvierat sa o prevádzkovateľovi prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov (ďalej len „kafilerické zariadenie“) eviduje

a) registračné číslo,

b) adresa,

c) meno a adresa fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,

d) identifikačné číslo organizácie,

e) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,

f) geografické súradnice,

g) každá zmena v počte ošípaných prijatých do kafilerického zariadenia podľa kódu udalostí uvedených v prílohe č. 4, pričom sa eviduje

1. počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,

2. dátum, časové obdobie, keď k zmene došlo,

3. ak ide o premiestnenie ošípanej, registračné číslo chovu, odkiaľ je ošípaná premiestnená, alebo kód krajiny, ak ide o ošípanú dovezenú, a registračné číslo ošípanej.

§ 9

Hlásenie zmien v počte ošípaných

(1) Hlásenie o zmene v počte ošípaných sa zasiela poverenej osobe. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Hlásenie zmien v počte ošípaných zasiela držiteľ centrálnemu registru zvierat jedenkrát za celý kalendárny mesiac, vždy do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Export a import ošípaných sa zadávajú pod vlastným kódom s počtom zvierat v skupine, ktorá je identifikovaná rovnakým registračným číslom ošípaných, dátumom dovozu alebo vývozu a krajinou dovozu alebo vývozu. Narodenie, dohlásenie, odcudzenie, domáca zakáľačka, likvidácia v chove a predaj neregistrovanému držiteľovi ošípaných sa zadávajú pod vlastným kódom, zosumarizované bez uvedenia dátumu len raz za kalendárny mesiac.

(3) Hlásenie zmien v počte ošípaných možno posielať aj elektronickou formou spôsobom, aký určí poverená osoba.

(4) Kódy udalostí na vedenie registra ošípaných v chove a číselník kódov udalostí na vypĺňanie tlačiva sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Ak u držiteľa ošípaných nedošlo v priebehu mesiaca k žiadnym zmenám, hlásenie zmien v počte ošípaných sa neposiela.

§ 10

Doklad o premiestnení ošípaných

(1) Doklad o premiestnení ošípaných sa zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa, keď k premiestneniu ošípaných došlo. Doklad o premiestnení ošípaných sa zasiela z chovu, do ktorého sa ošípané premiestnili. Vzor dokladu o premiestnení ošípaných je uvedený v prílohe č. 6.

(2) Doklad o premiestnení ošípaných sa vystavuje pri každom premiestnení ošípaných. V doklade o premiestnení sa uvádzajú tieto údaje:

a) registračné číslo, názov a adresa chovu, z ktorého sa ošípané premiestňujú,

b) registračné číslo, názov a adresa chovu, do ktorého sa ošípané premiestňujú,

c) registračné číslo, názov a adresa sprostredkovateľa, len ak sa zúčastnil na premiestňovaní,

d) počet premiestnených ošípaných,

e) registračné číslo zhodné s premiestňovanou skupinou zvierat,

f) dátum premiestnenia,

g) podpis alebo odtlačok pečiatky osôb zúčastnených na premiestňovaní ošípaných podľa písmen a) až c).

(3) Doklad o premiestnení ošípaných možno posielať aj elektronickou formou spôsobom, aký určí poverená osoba.

§ 11

Register ošípaných v chove

(1) V každom registri ošípaných v chove na titulnej strane sa uvádza

a) meno a priezvisko držiteľa,

b) registračné číslo chovu,

c) názov a adresa chovu.

(2) Register ošípaných v chove obsahuje tieto údaje:

a) počet všetkých ošípaných držaných v chove,

b) každá zmena v počte ošípaných držaných v chove

1. počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,

2. dátum, keď k zmene došlo,

3. ak ide o premiestnenie ošípanej, registračné číslo chovu, odkiaľ alebo kam je ošípaná premiestnená, alebo kód krajiny, ak ide o ošípanú dovezenú alebo vyvezenú, a registračné číslo ošípanej.

(3) Premiestnením ošípanej je premiestnenie ošípanej medzi rôznymi chovmi, medzi chovmi toho istého vlastníka, k inému držiteľovi, na trh, nákup alebo predaj ošípanej sprostredkovateľovi alebo na bitúnok. Za premiestnenie ošípanej sa nepovažuje premiestnenie ošípanej medzi rôznymi objektmi v rámci toho istého chovu.

(4) Okrem údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa do registra ošípaných v chove zaznamenáva dátum kontroly, meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolu vykonala, a názov kontrolného orgánu. Vzor registra ošípaných v chove je uvedený v prílohe č. 7.

(5) Register ošípaných v chove sa vedie v písomnej alebo elektronickej forme spôsobom, aký určí poverená osoba.

(6) Všetky zmeny sa do registra ošípaných v chove zapisujú do 48 hodín od poslednej zmeny.

§ 12

Register sprostredkovateľa a obchodníka

V registri sprostredkovateľa a obchodníka sa eviduje

a) registračné číslo,

b) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby sprostredkovateľa a obchodníka,

c) identifikačné číslo organizácie,

d) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby sprostredkovateľa a obchodníka,

e) údaje uvedené v doklade o premiestňovaní ošípaných,

f) meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby zodpovednej za vedenie registra.

§ 13

Register prevádzkovateľa zberného strediska

V registri prevádzkovateľa zberného strediska sa eviduje

a) registračné číslo,

b) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby prevádzkovateľa zberného strediska,

c) identifikačné číslo organizácie,

d) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby prevádzkovateľa zberného strediska,

e) údaje uvedené v doklade o premiestňovaní ošípaných,

f) meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby zodpovednej za vedenie registra.

§ 14

Register prevádzkovateľa bitúnku

V registri prevádzkovateľa bitúnku sa eviduje

a) registračné číslo,

b) adresa,

c) meno a adresa fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby prevádzkovateľa bitúnku,

d) identifikačné číslo organizácie,

e) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby prevádzkovateľa bitúnku,

f) údaje uvedené v doklade o premiestňovaní ošípaných,

g) meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby zodpovednej za vedenie registra.

§ 15

Register prevádzkovateľa kafilerického zariadenia

V registri prevádzkovateľa kafilerického zariadenia sa eviduje

a) registračné číslo,

b) adresa,

c) meno a adresa fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby prevádzkovateľa kafilerického zariadenia,

d) identifikačné číslo organizácie,

e) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby prevádzkovateľa kafilerického zariadenia,

f) údaje uvedené v doklade o premiestňovaní ošípaných,

g) meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby zodpovednej za vedenie registra.


§ 16

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3561/2003-100 o označovaní ošípaných, o evidencii ošípaných a o vedení centrálneho registra ošípaných (oznámenie č. 7/2004 Z. z.).

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Miroslav Jureňa v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 407/2007 Z. z.

Spôsob tetovania a spôsob zakladania plastovej ušnej značky

Obrázek 01

Príloha č. 2

k vyhláške č. 407/2007 Z. z.

Ušná značka hranatého tvaru

Obrázok 02-1

Ušná značka kruhového tvaru

Obrázok 02-2

Vzory ušných značiek

Obrázok 02-3

Príloha č. 3

k vyhláške č. 407/2007 Z. z.

VZOR 03 - Registrácia chovu

Návod na vypĺňanie tlačiva Registrácia chovu
01 Registrácia nového chovu Pri registrovaní nového chovu zaškrtnutím políčka označte typ chovu zodpovedajúci jeho povahe a charakteru. V prípade možnosti iné uveďte textom iný neuvedený typ chovu.
02 Schválenie chovu RVPS/KVPS Pri registrovaní nového chovu miesto na odtlačok pečiatky veterinárneho lekára príslušnej RVPS/KVPS, ktorý posúdi a schváli spôsobilosť objektu na chov HZ alebo na iný účel.
03 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu Uveďte registračné číslo chovu, ak požadujete opravu/doplnenie/zmenu údajov už zaregistrovaného chovu alebo zrušenie zaregistrovaného chovu.
03a Oprava/doplnenie údajov Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej hlásite opravu/doplnenie údajov (napr. oprava mena držiteľa, doplnenie popisného čísla ulice v adrese chovu a pod.).
03b Zmena údajov Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej hlásite zmenu údajov (napr. zmena adresy sídla vlastníka, zmena držiteľa a pod.).
03c Zrušenie chovu Zaškrtnite, ak požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode 05 označte druh/druhy HZ, ktoré v chove požadujete zrušiť. Zrušenie chovu potvrdzuje príslušná RVPS/KVPS.
04 Chov Uveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače. V časti chov sa uvádzajú súradnice GIS X a Y, ktoré zapíše príslušná RVPS.
05 Druh HZ Zaškrtnite zodpovedajúci druh/druhy HZ v chove. Pri doplnení ďalšieho druhu HZ v registrovanom chove sa vyžaduje potvrdenie RVPS/KVPS.Pri rušení chovu (bod 03 c) označte druh/druhy HZ, ktoré požadujete zrušiť.
06 Vlastník Uveďte údaje vlastníka chovu podľa predtlače. Pod pojmom vlastník sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba vlastniaca chov a/alebo HZ. Ak má vlastník chovu pridelené IČO, vyžaduje sa jeho uvedenie!
07 Štatutárny zástupca V prípade, ak vlastníkom chovu/zvierat je právnická osoba (s.r.o., a.s. a pod.), uveďte údaje vybraného štatutárneho zástupcu podľa predtlače.
08 Držiteľ Uveďte údaje držiteľa chovu podľa predtlače. Pod pojmom držiteľ sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za zvieratá, a to i na prechodný čas.
09 Doručovacia pošta Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok v prípade, ak táto adresa nie je totožná s adresou chovu.
10 Podpis a pečiatka vlastníka (majiteľa)/držiteľa Potvrďte uvedené údaje svojím podpisom, prípadne aj odtlačkom pečiatky.
11 Adresát Adresa pracoviska CEHZ, kde zašlete vyplnené tlačivo.

Príloha č. 4

k vyhláške č. 407/2007 Z. z.

Číselník kódov udalostí na vedenie registra ošípaných v chove (na farme)

Kód udalosti Opis pohybu
01 narodenie ošípaných
20 ohlásenie počiatočného stavu/počtu novooznačených ošípaných
30 prísun/nákup ošípaných do chovu z iného chovu
40 odcudzenie
50 odsun do kafilérie
55 príjem v kafilérii
60 odsun na bitúnok
61 použitie pre vlastnú spotrebu (domáca zakáľačka)
62 úhyn a likvidácia na mieste
63 predaj neregistrovanému držiteľovi
66 príjem na bitúnku
70 odsun/predaj ošípaných do iného chovu
80 export ošípaných
90 import ošípaných
99 zrušenie chybne zaregistrovanej zmeny

Číselník kódov udalostí na vypĺňanie tlačiva „Hlásenie zmien v počte ošípaných“

Kód udalosti Opis pohybu
01 narodenie ošípaných
20 ohlásenie počiatočného stavu/počtu novooznačených ošípaných
40 odcudzenie
61 použitie pre vlastnú spotrebu (domáca zakáľačka)
62 úhyn a likvidácia na mieste
63 predaj neregistrovanému držiteľovi
80 export ošípaných
90 import ošípaných
91 oprava/zrušenie počtu narodených ošípaných (kódom udalosti 01)
92 oprava/zrušenie ohlásenia počiatočného stavu/počtu
novooznačených ošípaných (kódom udalosti 20)
93 oprava/zrušenie počtu predaných ošípaných
neregistrovaným držiteľom (kódom udalosti 63)
94 oprava/zrušenie počtu odcudzených zvierat (kódom udalosti 40)
95 oprava/zrušenie počtu uhynutých ošípaných (kódom udalosti 62)
96 oprava/zrušenie počtu zabitých ošípaných
domácou zakáľačkou (kódom udalosti 61)
97 oprava konečného stavu ošípaných v chove v mesiaci
98 rušenie omylom ohláseného exportu (kódom udalosti 80)
99 rušenie omylom ohláseného importu (kódom udalosti 90)

Príloha č. 5

k vyhláške č. 407/2007 Z. z.

Hlásenie zmien v počte ošípaných

Vzor 05

Príloha č. 6

k vyhláške č. 407/2007 Z. z.

Doklad o premiestnení ošípaných

Vzor 06

Príloha č. 7

k vyhláške č. 407/2007 Z. z.

Register ošípaných v chove

Vzor 07

Poznámky pod čiarou

1) § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.

3) § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.