Oznámenie č. 406/2007 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v elektroenergetike a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 27. júna 2007 č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania

Čiastka 175/2007
Platnosť od 31.08.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 31. augusta 2007 s výnimkou čl. I § 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

406

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 a 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 27. augusta 2007 č. 2/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v elektroenergetike a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 27. júna 2007 č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania.

Výnos ustanovuje rozsah a štruktúru oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v elektroenergetike a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 27. júna 2007 č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania (oznámenie č. 302/2007 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 31. augusta 2007 s výnimkou čl. I § 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Výnos je uverejnený v čiastke 51/2007 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.