Vyhláška č. 402/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Čiastka 173/2007
Platnosť od 31.08.2007 do31.08.2009
Účinnosť od 01.09.2007 do31.08.2009
Zrušený 313/2009 Z. z.

OBSAH

402

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 16. augusta 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5, § 15 ods. 8, § 22 ods. 3, § 27 ods. 8, § 28 ods. 3 a § 29 ods. 8 zákona č.182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 283/2007 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

Spôsob nakladania s vedľajšími produktmi

(1) Vedľajšie produkty vznikajúce pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych výrobkov sa odstraňujú

a) predajom,

b) destiláciou,

c) likvidáciou vo vinohrade,

d) iným preukázateľným spôsobom.

(2) O odstránení vedľajších produktov vznikajúcich pri spracúvaní alebo výrobe vína alebo vinárskych výrobkov sa vedie evidencia podľa prílohy č. 2a a pri odstránení vedľajších produktov podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) sa k evidencii priloží doklad preukazujúci, že došlo týmto spôsobom k odstráneniu vedľajších produktov.“.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Na účely hlásení podľa odsekov 1 až 4 sa nevyžaduje používanie určených meradiel.1).“

3. § 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Chemickou analýzou sa zisťuje

a) skutočný obsah alkoholu,

b) celkový obsah alkoholu,

c) bezcukorný extrakt,

d) redukujúce sacharidy,

e) kyselina siričitá voľná,

f) kyselina siričitá celková,

g) prchavé kyseliny,

h) celková kyslosť,

i) pretlak oxidu uhličitého, ak ide o šumivé vína.“.

4. V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Označiť biele víno slovom “reserve„ možno, ak víno ležalo najmenej jeden mesiac na kvasniciach, tri mesiace zrelo v drevenom sude, šesť mesiacov vo fľaši a uvádzané na trh je najskôr po 18 mesiacoch od dátumu zberu. Označiť červené víno slovom “reserve„ možno, ak hrozno bolo aspoň 21 dní nakvášané, víno aspoň šesť mesiacov zrelo v drevenom sude a šesť mesiacov vo fľaši a uvádzané na trh je najskôr po 24 mesiacoch od dátumu zberu.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

5. V § 13 ods. 7 sa slovo „SO2“ nahrádza slovami „oxid siričitý“.

6. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá znie:

Príloha č. 2a

k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

EVIDENCIA VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A SPÔSOBU NAKLADANIA S NIMI

Vzor 02a

7. V prílohe č. 13 sa slová „0,75 l“ nahrádzajú slovami „0,75 hl“.

8. V prílohe č. 14 v názve prílohy sa slová v zátvorke „v litroch“ nahrádzajú slovami „v hektolitroch“ a pod slová „k 31.7.“ sa vkladajú slová „k 30.11.“ spolu s bodkami.

9. Príloha č. 19 znie:

„Príloha č. 19 k vyhláške č. 231/2005 Z. z.

POŽIADAVKY NA FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI VINÁRSKYCH PRODUKTOV

Ukazovateľ AKOSTNÉ VÍNO S PRÍVLASTKOM
slamové víno ľadové víno cibébový výber hrozienkový
výber
bobuľový výber výber z hrozna neskorý zber kabinetné
biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené
Alkohol
v obj.%
skutočný najmenej
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Obsah cukru
v g/l najviac
podľa označenia vína

Ukazovateľ AKOSTNÉ VÍNO STOLOVÉ VÍNO OBLASTNÉ VÍNO AROMATIZOVANÉ
VÍNO
LIKÉROVÉ VÍNO
biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené
Alkohol v obj.%
skutočný najmenej
celkový najviac
9,5
-
9,5
-
8,5
15,0
8,5
15,0
8,5
15,0
8,5
15,0
15,0
-
15,0
-
15,0
22,0
15,0
22,0
Obsah cukru
v g/l najviac
podľa označenia vína 35 35 35 35 podľa označenia vína   
Bezcukorný extrakt
v g/l najmenej
16,0 18,0 15,0 17,0 15,0 17,0 _ _ 17,0 17,0

Ukazovateľ VÍNO S PRETLAKOM OXIDU UHLIČITÉHO
ŠUMIVÉ AKOSTNÉ ŠUMIVÉ AKOSTNÉ ŠUMIVÉ
V.O.V.P. A
PESTOVATEĽSKÝ
SEKT
AROMATICKÉ
ŠUMIVÉ A AKOSTNÉ
AROMATICKÉ
ŠUMIVÉ
PERLIVÉ SÝTENÉ
biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené biele, ružové biele,
ružové
červené biele,
ružové
červené
Alkohol v obj. %
skutočný najmenej
8,5 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 9,5 9,5 8,5 8,5
Obsah cukru
v g/l najviac
podľa označenia vína
Bezcukorný extrakt v
g/l najmenej
15,0 17,0 16,0 18,0 16,0 18,0 16,0 15,0 17,0 15,0 17,0.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Miroslav Jureňa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.