Nariadenie vlády č. 400/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia

Čiastka 173/2007
Platnosť od 31.08.2007
Účinnosť od 01.09.2007

OBSAH

400

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. augusta 2007,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia sa mení takto:

V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:

e) nesiať a nesadiť obilniny, olejniny alebo okopaniny na výmere väčšej ako 50 % obhospodarovanej ornej pôdy,“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Robert Fico v. r.