Oznámenie č. 40/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) – dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980

Čiastka 29/2007
Platnosť od 19.01.2007
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) nadobudli platnosť 1. januára 2007 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

40

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na Spoločnom zasadaní znalcov Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR), ktoré sa konalo v Madride 21. – 25. novembra 2005, boli prijaté zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) – dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 (vyhláška č. 8/1985 Zb. v znení oznámenia č. 61/1991 Zb., oznámenia č. 251/1991 Zb., oznámenia č. 34/1997 Z. z., oznámenia č. 15/2001 Z. z., oznámenia č. 598/2005 Z. z. a oznámenia č. 382/2006 Z. z.).

Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) nadobudli platnosť 1. januára 2007 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu zmien a doplnkov k poriadku možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.