Oznámenie č. 398/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 172/2007
Platnosť od 29.08.2007

398

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 16. augusta 2007 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 8. júna 2007 uzavretá medzi Odborovým zväzom baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 29. júna 2007 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 2007 uzavretá medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

3. Dodatok č. 3 z 13. augusta 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

4. Dodatok č. 3 z 15. augusta 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.