Oznámenie č. 391/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypracovaní Tretej zápisnice o opravách k Zmluve medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

Čiastka 170/2007
Platnosť od 24.08.2007

391

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. októbra 2006 bola vypracovaná Tretia zápisnica o opravách k Zmluve medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii podpísanej v Aténach 16. apríla 2003 (oznámenie č. 185/2004 Z. z.).

K oznámeniu č. 391/2007 Z. z.

TRETIA ZÁPISNICA O OPRAVÁCH K ZMLUVE O PRISTÚPENÍ

PODPÍSANEJ V ATÉNACH 16. APRÍLA 2003

Keďže v pôvodnom znení Zmluvy o pristúpení k Európskej únii podpísanej v Aténach 16. apríla 2003, ktorej depozitárom je vláda Talianskej republiky, vyšli najavo niektoré chyby,

keďže s týmito chybami boli štáty, ktoré sú signatármi tejto zmluvy, oboznámené listom právneho poradcu Rady Európskej únie z 10. októbra 2006 stálym predstaviteľom členských štátov a vedúcim misií pristupujúcich štátov pri Európskej únii, keďže signatárske štáty nevyjadrili nijaké výhrady k opravám navrhovaným v tomto liste do uplynutia lehoty v ňom uvedenej,

uvedené chyby dnes opravilo Ministerstvo zahraničných vecí Talianskej republiky tak, ako je uvedené v prílohe.

Na dôkaz toho bola vypracovaná táto tretia zápisnica, ktorej kópia bude adresovaná vládam signatárskych štátov uvedenej zmluvy.

TRETIA ZÁPISNICA O OPRAVÁCH K ZMLUVE

MEDZI

BELGICKÝM KRÁĽOVSTVOM, DÁNSKYM KRÁĽOVSTVOM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NEMECKO, HELÉNSKOU REPUBLIKOU, ŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM, FRANCÚZSKOU REPUBLIKOU, ÍRSKOM, TALIANSKOU REPUBLIKOU, LUXEMBURSKÝM VEĽKOVOJVODSTVOM, HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM, RAKÚSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, FÍNSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKYM KRÁĽOVSTVOM, SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA
(ČLENSKÝMI ŠTÁTMI EURÓPSKEJ ÚNIE)

A

ČESKOU REPUBLIKOU, ESTÓNSKOU REPUBLIKOU, CYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITOVSKOU REPUBLIKOU, MAARSKOU REPUBLIKOU, MALTSKOU REPUBLIKOU, POĽSKOU REPUBLIKOU, SLOVINSKOU REPUBLIKOU, SLOVENSKOU REPUBLIKOU

O PRISTÚPENÍ ČESKEJ REPUBLIKY, ESTÓNSKEJ REPUBLIKY, CYPERSKEJ REPUBLIKY, LOTYŠSKEJ REPUBLIKY, LITOVSKEJ REPUBLIKY, MAARSKEJ REPUBLIKY, MALTSKEJ REPUBLIKY, POĽSKEJ REPUBLIKY, SLOVINSKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY K EURÓPSKEJ ÚNII

podpísanej v Aténach 16. apríla 2003

(AA2003/TR, 16. 4. 2003)

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ z 23. 9. 2003)

1. Akt o pristúpení, príloha II „Zoznam uvedený v článku 20 aktu o pristúpení“, kapitola 1 „Voľný pohyb tovaru“, oddiel J „Potraviny“

Bod 3, úprava smernice Komisie 91/321/EHS

a) V písmene a) – (zarážky v nových jazykoch)

(AA2003/ACT/Príloha II/sk 222) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ z 23. 9. 2003, s. 93)

Namiesto: „– v lotyštine:

„Piena maisîjums zîdaiňiem lîdz četru mçnešu vecumam" a „Piena maisîjums zîdaiňiem no četru mçnešu vecuma",“

má byť: „– v lotyštine:

„Maisîjums zîdaiňiem lîdz četru-sešu mçnešu vecumam" a „Maisîjums zîdaiňiem no četru mçnešu vecuma",“.

b) V písmene b) – (zarážky v nových jazykoch)

(AA2003/ACT/Príloha II/sk 223) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ z 23. 9. 2003, s. 93)

Namiesto: „– v lotyštine:

„Piens zîdaiňiem lîdz četru mçnešu vecumam" a „Piens zîdaiňiem no četru mçnešu vecuma",“

má byť: „– v lotyštine:

„Piens zîdaiňiem lîdz četru-sešu mçnešu vecumam" a „Piens zîdaiňiem no četru mçnešu vecuma",“.

2. Akt o pristúpení, príloha II „Zoznam uvedený v článku 20 aktu o pristúpení“, kapitola 16 „Životné prostredie“, oddiel D „Obmedzovanie znečistovania životného prostredia priemyslom a manažment rizík“

Bod 4, úpravy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, písmeno b) týkajúce sa prílohy IV

(AA2003/ACT/Príloha II/sk 2077) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ z 23. 9. 2003, s. 706)

a) Namiesto: „– estónsky: „tőestatud keskkonnajuhtimine"“

má byť: „– estónsky: „tőendatud keskkonnajuhtimine"“.

b) Namiesto: „– lotyšsky: „verificçta vides vadîba"“

má byt: „– lotyšsky: „verificçta vides pârvaldîba"“.

3. Pôvodné zmluvy, znenie pripojené k zmluve o pristúpení (neuverejnené v úradnom vestníku)

Tabulka 01