Nariadenie vlády č. 387/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o označovaní výrobkov cenami

Čiastka 169/2007
Platnosť od 24.08.2007 do31.10.2008
Účinnosť od 01.09.2007 do31.10.2008
Zrušený 250/2007 Z. z.

387

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. júna 2007

o označovaní výrobkov cenami

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje označovanie predajnej ceny a jednotkovej ceny výrobku, ktorý ponúka predávajúci1) spotrebiteľovi.2)

§ 2

Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) predajnou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku,

b) jednotkovou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji konkrétneho výrobku,

c) výrobkom predávaným na množstvo výrobok, ktorý nie je balený a meria sa alebo váži v prítomnosti spotrebiteľa,

d) predajnou plochou prevádzkarne časť podlahovej plochy prevádzkarne,3) ktorá slúži na predaj výrobkov a je verejne prístupná,

e) pultovým predajom predaj s obsluhou.

§ 3

Označenie výrobkov

(1) Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou.

(2) Označenie podľa odseku 1 sa neuplatní na

a) výrobok poskytovaný ako súčasť služby,

b) predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností.

(3) Označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na

a) výrobok s menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom neprevyšujúcim 50 g alebo 50 ml,

b) rôzne druhy výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu,

c) výrobok, ktorý nemožno rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme, ploche,

d) predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá.

(4) Predajná cena a jednotková cena musia byť ľahko rozlíšiteľné a ľahko čitateľné.

(5) Ak pri balených výrobkoch ustanovenia osobitných predpisov4) vyžadujú uviesť čistú hmotnosť a čistú hmotnosť po vysušení, jednotkovú cenu stačí uviesť pre čistú hmotnosť po vysušení.

(6) Pri výrobkoch predávaných s bonusom pre spotrebiteľa uvádza predávajúci jednotkovú cenu, ktorú vypočíta bez bonusu pre spotrebiteľa.

(7) Výrobok predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou.

(8) Ak sa v reklame5) uvádza predajná cena výrobku, musí sa uviesť aj jednotková cena.


Záverečné ustanovenia

§ 4

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.

§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 545/2002 Z. z. o spôsobe označovania výrobkov cenami.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 387/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.

3) § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.