Oznámenie č. 386/2007 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch

Čiastka 168/2007
Platnosť od 23.08.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

386

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 77 ods. 6 a 7, § 143g ods. 9 a § 143o ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

opatrenie z 31. júla 2007 č. 8/2007 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch.

Opatrenie reaguje na zmenu znenia zákona o cenných papieroch účinnú od 1. januára 2008, na ktorej základe Národná banka Slovenska podľa zákona o cenných papieroch je oprávnená vydávať alebo vydáva len opatrenia Národnej banky Slovenska. Opatrením sa preberajú príslušné zodpovedajúce ustanovenia vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 657/2006 Z. z.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 22/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.