Oznámenie č. 385/2007 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o evidencii majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk

Čiastka 168/2007
Platnosť od 23.08.2007 do31.12.2009
Účinnosť do 31.12.2009
Zrušený 520/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.

385

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 39 ods. 15 písm. g) a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2006 Z. z.

opatrenie z 31. júla 2007 č. 6/2007 o evidencii majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Opatrenie zabezpečí najmä zisťovanie kvality vybraných položiek majetku bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré sú kľúčové v oblasti riadenia kreditného rizika banky a pobočky zahraničnej banky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 22/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.