Oznámenie č. 384/2007 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

Čiastka 168/2007
Platnosť od 23.08.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 23. augusta 2007 s výnimkou § 6, ktorý nadobúda účinnosť 31. marca 2008.

384

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 31. júla 2007 č. 6/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla.

Výnos ustanovuje rozsah a štruktúru oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla.

Výnos nadobúda účinnosť 23. augusta 2007 s výnimkou § 6, ktorý nadobúda účinnosť 31. marca 2008.

Výnos je uverejnený v čiastke 50/2007 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.