Oznámenie č. 380/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania

Čiastka 168/2007
Platnosť od 23.08.2007
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.

380

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 137 ods. 10 zákona č. 346/ 2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.

výnos zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania.

Výnos určuje stupne vojenských medailí, triedy vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.

Výnos bude uverejnený v čiastke 79/2007 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.