Oznámenie č. 379/2007 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o hlásení o konsolidovanom celku

Čiastka 167/2007
Platnosť od 18.08.2007 do31.12.2009
Účinnosť do 31.12.2009
Zrušený 520/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.

379

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2006 Z. z.

opatrenie z 31. júla 2007 č. 7/2007 o hlásení o konsolidovanom celku.

Opatrenie zabezpečí zosúladenie terminológie v oblasti zberu údajov o konsolidovaných celkoch so znením zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2006 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 22/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.