371

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 26. júla 2007,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ustanovuje:


§ 1

Označenie oviec a kôz

(1) Prvotné označenie oviec a kôz sa vykonáva do 24 hodín po narodení ovce alebo kozy. Toto označenie je dočasné a možno podľa neho spoľahlivo určiť identitu ovce alebo kozy a ich matky do označenia podľa odseku 2.

(2) Trvalé označenie ovce a kozy sa vykonáva

a) dvoma plastovými ušnými značkami s jedinečným číslom,

b) jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom,1)

c) jednou plastovou ušnou značkou len ovce alebo kozy do veku 12 mesiacov, ktorá je určená na jatočné účely v Slovenskej republike, alebo

d) iným spôsobom podľa osobitného predpisu2) len ovce alebo kozy, ktorú nemožno označiť plastovou ušnou značkou zo zdravotných alebo z iných dôvodov; takto označené ovce alebo kozy nie sú určené na obchod v Európskom spoločenstve.

(3) Trvalé označenie sa vykoná pred premiestnením zvieraťa z chovu, v ktorom sa narodilo, najneskôr však do šiestich mesiacov od narodenia.

(4) Označenie oviec a kôz zabezpečuje držiteľ3) oviec a kôz.

(5) Označenie oviec alebo kôz iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť označenie a nesmie byť zameniteľné s označením oviec alebo kôz podľa odseku 2.

§ 2

Ušná značka

(1) Za ušnú značku podľa § 1 ods. 2 sa považuje hranatá ušná značka alebo terčík. Opis ušnej značky a vzor ušnej značky sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky, ovca alebo koza sa označí náhradnou ušnou značkou, ktorá obsahuje pôvodné abecedné a číselné znaky a identifikátor duplikátu. Osobitnú evidenciu o vydaní náhradných ušných značiek vedie právnická osoba alebo fyzická osoba poverená prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register zvierat4) (ďalej len „poverená osoba“).

§ 3

Označovanie ovce a kozy dovezenej zo zahraničia

Ovca a koza dovezená z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“), ktorá bola podrobená kontrole5) a zostáva v chove, sa označí podľa § 1 do 14 dní po vykonaní kontroly, ale najneskôr pred jej premiestnením do ďalšieho chovu.

§ 4

Likvidácia ušnej značky

Ušná značka uhynutých alebo zabitých oviec a kôz sa nepoužije na označenie žijúcich oviec a kôz. Znehodnotenie použitej ušnej značky zabezpečí osoba, ktorá bola posledným držiteľom oviec a kôz.

§ 5

Registrácia chovu oviec a kôz

(1) Založenie nového chovu nahlási vlastník chovu poverenej osobe pred začatím činnosti a pred prvým premiestňovaním oviec a kôz do chovu.

(2) Skončenie chovu nahlási vlastník chovu poverenej osobe do siedmich dní od skončenia činnosti.

(3) Vzor registrácie chovu je uvedený v prílohe č. 2.

Centrálny register oviec a kôz

§ 6

Centrálny register zvierat

(1) V centrálnom registri oviec a kôz sa evidujú tieto údaje

a) o chove:

1. registračné číslo chovu,6)

2. názov a adresa miesta chovu,

3. geografické súradnice miesta chovu,

4. typ produkcie,

b) o držiteľovi alebo vlastníkovi:

1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu,

2. miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,

c) o zvierati:

1. číslo ušnej značky,

2. deň, mesiac a rok narodenia,

3. kód krajiny pri dovoze z tretej krajiny,

4. každá zmena oviec a kôz držaných v chove podľa číselníka zmien uvedených v prílohe č. 4 a dátum, kedy k zmene došlo,

5. dátum premiestnenia zvieraťa,

6. miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje,

7. výsledky a dátum inventúry držaných zvierat vykonávanej držiteľom najmenej raz za kalendárny rok a dátum jej uskutočnenia.

(2) V centrálnom registri zvierat sa o sprostredkovateľovi eviduje

a) registračné číslo,

b) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,

c) identifikačné číslo organizácie,

d) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby,

e) dátum premiestňovania oviec a kôz; počet, identifikačné číslo, miesto odkiaľ a kam sa premiestňujú.

(3) V centrálnom registri zvierat sa o prevádzkovateľovi zberného strediska eviduje

a) registračné číslo,

b) adresa zberného strediska,

c) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby prevádzkovateľa,

d) identifikačné číslo organizácie,

e) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby prevádzkovateľa,

f) geografické súradnice zberného strediska,

g) dátum premiestňovania oviec a kôz; počet, identifikačné číslo, miesto odkiaľ a kam sa premiestňujú.

(4) V centrálnom registri zvierat sa o každej prevádzkarni bitúnka eviduje

a) registračné číslo,

b) adresa,

c) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby prevádzkovateľa,

d) identifikačné číslo organizácie,

e) geografické súradnice,

f) dátum premiestňovania oviec a kôz; počet, identifikačné číslo, miesto odkiaľ sa premiestňujú.

(5) V centrálnom registri zvierat sa o každej prevádzkarni kafilerického zariadenia7) eviduje

a) registračné číslo,

b) adresa,

c) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby prevádzkovateľa,

d) identifikačné číslo organizácie,

e) geografické súradnice,

f) dátum premiestňovania oviec a kôz; počet, identifikačné číslo, miesto odkiaľ sa premiestňujú.

§ 7

Doklad o premiestňovaní oviec a kôz

(1) Doklad o premiestňovaní oviec a kôz zasiela držiteľ oviec a kôz poverenej osobe do siedmich dní odo dňa premiestnenia oviec a kôz. Doklad o premiestňovaní oviec a kôz sa zasiela z chovu, do ktorého sa ovce a kozy premiestnili. Vzor dokladu o premiestňovaní oviec a kôz je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Doklad o premiestňovaní oviec a kôz možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí8) poverená osoba.

§ 7a

(1) Hlásenie o premiestnení oviec alebo kôz do 12 mesiacov veku na dočasnú farmu (ďalej len „hlásenie o premiestnení na dočasnú farmu“) sa na účely ich identifikácie zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa ich premiestnenia a zasiela sa z chovu, z ktorého sa ovce alebo kozy premiestnili.

(2) Dočasnou farmou je chov oviec alebo kôz fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá nie je registrovaná v centrálnom registri, alebo právnickou osobou, ktorá nie je registrovaná v centrálnom registri, a nadobúda ovce alebo kozy na zabitie do siedmich dní od dátumu ich premiestnenia.

(3) Poskytnúť ovcu alebo kozu na dočasnú farmu možno len vtedy, ak v deň zabitia vek ovce alebo kozy nebude vyšší ako 12 mesiacov.

(4) Vzor hlásenia o premiestnení na dočasnú farmu je uvedený v prílohe č. 6.

§ 8

Hlásenie zmien oviec a kôz

(1) Hlásenie zmien sa zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa zmeny, ak ide o narodenie a dovoz z tretích krajín do siedmich dní odo dňa trvalého označenia oviec alebo kôz. Vzor hlásenia zmien oviec a kôz je uvedený v prílohe č. 4.

(2) Hlásenie zmien oviec a kôz možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí8) poverená osoba.

§ 9

Individuálny register oviec a kôz v chove

(1) V každom individuálnom registri oviec a kôz v chove sa na titulnej strane uvádza

a) registračné číslo chovu,

b) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby vlastníka,

c) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby držiteľa.

(2) Individuálny register oviec a kôz v chove obsahuje tieto údaje o

a) držiteľovi a vlastníkovi:

1. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,

2. miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby.

b) ovci a koze:

1. číslo ušnej značky a dátum identifikácie9),

2. deň, mesiac, rok narodenia,

3. kód krajiny pri dovoze z tretej krajiny,

4. každá zmena ovce a kozy držanej v chove podľa číselníka kódov udalostí uvedených v prílohe č. 4 a dátum, keď k zmene došlo.

(3) Individuálny register oviec a kôz v chove sa vedie v písomnej alebo elektronickej forme spôsobom, ktorý určí8) poverená osoba. Individuálny register oviec a kôz v chove spolu so sprievodnými dokladmi sa uchováva najmenej tri roky10) od posledného vykonaného záznamu. Vzor individuálneho registra oviec a kôz v chove je uvedený v prílohe č. 5.

§ 10

Individuálny register sprostredkovateľa

V individuálnom registri sprostredkovateľ eviduje

a) registračné číslo,

b) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,

c) identifikačné číslo organizácie,

d) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby,

e) údaje uvedené v doklade o premiestňovaní oviec a kôz,

f) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby zodpovednej za vedenie individuálneho registra.

§ 11

Individuálny register prevádzkovateľa zberného strediska

V individuálnom registri prevádzkovateľ zberného strediska eviduje

a) registračné číslo,

b) adresu zberného strediska,

c) meno a priezvisko fyzickej osoby obchodné meno právnickej osoby,

d) identifikačné číslo organizácie,

e) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby,

f) údaje uvedené v doklade o premiestňovaní oviec a kôz,

g) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby zodpovednej za vedenie individuálneho registra.

§ 12

Individuálny register prevádzkovateľa bitúnku

V individuálnom registri prevádzkovateľ bitúnku eviduje

a) registračné číslo,

b) adresu,

c) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,

d) identifikačné číslo organizácie,

e) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo fyzickej osoby,

f) údaje uvedené v doklade o premiestňovaní oviec a kôz,

g) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby zodpovednej za vedenie individuálneho registra.

§ 13

Individuálny register prevádzkovateľa kafilerického zariadenia

V individuálnom registri prevádzkovateľ kafilerického zariadenia eviduje

a) registračné číslo,

b) adresu,

c) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,

d) identifikačné číslo prevádzkovateľa,

e) miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby,

f) údaje uvedené v doklade o premiestňovaní oviec a kôz,

g) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby zodpovednej za vedenie individuálneho registra.


§ 14

Prechodné ustanovenie

Ovce a kozy označené podľa doterajších predpisov sa považujú za ovce a kozy označené podľa tejto vyhlášky.

§ 15

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3562/ 2003-100 o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz (oznámenie č. 8/2004 Z. z.).

§ 16

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Miroslav Jureňa v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 371/2007 Z. z.

VZOR

Opis ušnej značky a vzor ušnej značky

Príloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 371/2007 Z. z.

Vzor 02 - Registrácia chovu

Príloha č. 3 k vyhláške č. 371/2007 Z. z.

Vzor 03 - Doklad o premiestňovaní oviec a kôz

Príloha č. 4 k vyhláške č. 371/2007 Z. z.

VZOR

Hlásenie zmien oviec a kôz

Príloha 04

Číselník zmien

01Narodenie barana
02Narodenie jahničky
03Narodenie capka
04Narodenie kozičky
11Dovoz barana z členského štátu EÚ / Dovoz barana z tretej krajiny
12Dovoz ovce z členského štátu EÚ / Dovoz ovce z tretej krajiny
13Dovoz capa z členského štátu EÚ / Dovoz capa z tretej krajiny
14Dovoz kozy z členského štátu EÚ / Dovoz kozy z tretej krajiny
21Zaregistrovanie staršieho žijúceho barana
22Zaregistrovanie staršej žijúcej ovce/bahnice
23Zaregistrovanie staršieho žijúceho capa
24Zaregistrovanie staršej žijúcej kozy
31Oprava pohlavia na samca
32Oprava pohlavia na samicu
39Oprava evidovaných údajov ovce alebo kozy (okrem pohlavia)
40Odcudzenie
41Strata vplyvom predátorov
51Uhynutie a  likvidácia na mieste
61Zabitie pre súkromnú domácu spotrebu (domáca zakáľačka)
65Dovoz a zabitie barana na bitúnku
66Dovoz a zabitie ovce na bitúnku
67Dovoz a zabitie capa na bitúnku
68Dovoz a zabitie kozy na bitúnku
71Premiestnenie barančeka na dočasnú farmu
72Premiestnenie jahničky na dočasnú farmu
73Premiestnenie capka na dočasnú farmu
74Premiestnenie kozičky na dočasnú farmu
80Vývoz ovce a kozy do členského štátu EÚ/Vývoz ovce a kozy do tretej krajiny
81Narodenie barana po ET (embryo transfer)
82Narodenie jahničky po ET (embryo transfer)
83Narodenie capka po ET (embryo transfer)
84Narodenie kozičky po ET (embryo transfer)
94Zrušenie omylom nahláseného odcudzenia (kódom udalosti 40)/straty vplyvom predátorov (kódom udalosti 41)
95Zrušenie omylom nahláseného uhynutia a likvidácie na mieste (kódom udalosti 51)/zabitia pre súkromnú domácu spotrebu (kódom udalosti 61)
96Zrušenie omylom nahláseného dovozu a zabitia na bitúnku (kódom udalosti 65, 66, 67, 68)
97Zrušenie premiestnenia barančeka, jahničky, capka a kozičky (hlásené kódom 71, 72, 73 a 74)
98Zrušenie omylom nahláseného vývozu (kódom udalosti 80)
99Zrušenie omylom zaregistrovanej ovce a kozy (kódmi udalostí 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 81, 82, 83, 84)

Kódy plemien oviec

Kód
plemena
Názov plemena
AMAskánske merino
BDBlue de Meine
BGBergshaf
BEBerrichone du Cher
CCigaja
COCorriedale
FFínske
FMFleisch merino
HCGornyj corriedale
HSHaempshire
CHCharollais
IFIle de France
KKent
KMKaukazské merino
LLein
LCLacaune
LELeicester
LILincoln
LMLandschaft merino
MMerino
NDNemecká dlhovlnová
NVNórsky vilsau
ODOxford Down
RRomanovské
SFSuffolk
SKSeverokaukazské vlnové
SMStavropolské merino
TTexel
VPôvodná valaška
VFVýchodofrízske
Xiné neuvedené, neznáme plemeno
ZUZošľachtená valaška ČR
ZVZošľachtená valaška

Kódy plemien kôz

Kód
plemena
Názov plemena
ALAlpínska koza
BKBiela koza
BUBúrska koza
HKHnedá koza
KCKoza kamerunská
KKKašmírska koza
MKMohérová koza
Xiné neuvedené, neznáme plemeno

Číselník kódov podielov krvi

Číselný kód1. plemeno %2. plemeno %3. plemeno %4. plemeno %
00100000
0187,512,500
02752500
0362,537,500
04505000
057512,512,50
0662,52512,50
075037,512,50
085025250
0937,537,5250
1062,512,512,512,5
11502512,512,5
1237,537,512,512,5
1337,5252512,5
1425252525

Príloha č. 5 k vyhláške č. 371/2007 Z. z.

Vzor 05 - Individuálny register oviec a kôz v chove

Príloha č. 6 k vyhláške č. 371/2007 Z. z.

VZOR

Hlásenie o premiestnení oviec/kôz na dočasnú farmu

Príloha 06

Poznámky pod čiarou

1) Časť A prílohy šiesty bod nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa stanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 005, 9. 1. 2004).

2) Časť A prílohy bod 4 nariadenia č. 21/2004.

3) Článok 2 nariadenia č. 21/2004.

4) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.

6) Článok 7 ods. 2 nariadenia č. 21/2004.

7) § 6 ods. 2 písm. i) piaty bod zákona č. 39/2007 Z. z.

8) § 5 písm. k) zákona č. 39/2007 Z. z.

9) Príloha časť B bod 2 nariadenia Rady (ES) č. 21/2004.

10) Čl. 5 ods. 3 a čl. 6 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 21/2004.