Nariadenie vlády č. 368/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely

Čiastka 162/2007
Platnosť od 15.08.2007
Účinnosť od 15.08.2007

OBSAH

368

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. augusta 2007,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 v bode 16 sa za slová „prístup k“ vkladajú slová „pitnej vode,“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. augusta 2007.


Robert Fico v. r.