Vyhláška č. 366/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania

Čiastka 161/2007
Platnosť od 15.08.2007 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2007 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

366

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 2. augusta 2007

o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania1) (ďalej len „stravovacie zariadenie“) pri zabezpečovaní

a) zdravej výživy detí a žiakov v čase ich pobytu v školách2) alebo školských zariadeniach,3)

b) stravovania pre zamestnancov škôl a školských zariadení a iných dospelých osôb.4)

§ 2

(1) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia vydáva prevádzkový poriadok5) školy alebo školského zariadenia (ďalej len „prevádzkový poriadok“).

(2) V rámci činnosti a prevádzky stravovacieho zariadenia sa zabezpečuje najmä

a) prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedla a nápojov (ďalej len „jedlo“),

b) časový harmonogram výdaja jedál pre deti a žiakov,

c) pedagogický dozor nad deťmi a žiakmi počas výdaja a konzumácie jedál,

d) stravovanie detí, žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a iných dospelých osôb,

e) diétne stravovanie detí a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie s uvedením spôsobu manipulácie a vydávania jedál,

f) školský mliečny program podľa osobitného predpisu.6)

(3) Na skvalitnenie školského stravovania, presadzovanie záujmov zákonných zástupcov detí a žiakov alebo žiakov, ktorí dovŕšili vek 18 rokov, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zriaďuje stravovaciu komisiu ako iniciatívny a poradný orgán riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Členmi stravovacej komisie sú zástupcovia zamestnancov školy, zástupcovia zamestnancov školského zariadenia, zástupcovia zamestnancov stravovacieho zariadenia a zástupcovia zákonných zástupcov stravujúcich sa detí a žiakov.

§ 3

(1) Na účely tejto vyhlášky sa považuje za hlavné jedlo obed a večera a za doplnkové jedlo raňajky, desiata, olovrant a druhá večera.

(2) Každé jedlo podľa odseku 1 sa deťom a žiakom poskytuje najviac jedenkrát denne.

(3) Dieťa v predškolskom zariadení okrem dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, odoberá denne

a) desiatu, obed a olovrant, ak dieťa navštevuje predškolské zariadenie s celodennou výchovnou starostlivosťou,

b) desiatu alebo olovrant a obed, ak dieťa navštevuje predškolské zariadenie s poldennou výchovnou starostlivosťou,

c) hlavné jedlo a doplnkové jedlo okrem druhej večere, ak dieťa navštevuje predškolské zariadenie s týždennou alebo nepretržitou výchovnou starostlivosťou.

(4) Žiak základnej školy, žiak strednej školy, žiak učilišťa a žiak špeciálnej školy7) odoberajú denne desiatu, obed a olovrant; žiak školy s celodennou výchovou8) odoberá denne desiatu, obed a olovrant.

(5) Žiak internátnej školy,8) žiak špeciálneho výchovného zariadenia ubytovaný v tomto zariadení a žiak ubytovaný v domove mládeže odoberajú denne

a) hlavné jedlo a doplnkové jedlo okrem druhej večere, ak je dieťa alebo žiak mladší ako 16 rokov,

b) hlavné jedlo a doplnkové jedlo, ak je žiak starší ako 16 rokov.

(6) Dieťa alebo žiak v čase pobytu v škole v prírode odoberá denne hlavné jedlo a doplnkové jedlo okrem druhej večere.

§ 4

(1) Výroba jedál v stravovacích zariadeniach sa riadi podľa

a) odporúčaných výživových dávok potravín podľa vekových kategórií stravníkov,

b) materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie,

c) receptúr pre školské stravovanie, ktoré sú charakteristické pre príslušnú územnú oblasť,

d) hygienických požiadaviek9) a zásad správnej výrobnej praxe,10)

e) vopred zostaveného jedálneho lístka s dodržiavaním výživovej hodnoty jedál,11)

f) podmienok nákupu potravín na jedlo podľa § 3 ods. 1, na ktoré prispieva zákonný zástupca.

(2) Výroba jedál pre zamestnancov a iné dospelé osoby sa v stravovacích zariadeniach zabezpečuje podľa odseku 1 písm. a) až c) pre vekovú skupinu stravníkov 15- až 18-ročných.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 121/1994 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 107/1996 Z. z.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Ján Mikolaj v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 32 až 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 19 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 689/2006 Z. z.

5) § 24 ods. 4 a § 26 ods. 4 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou (oznámenie č. 506/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

7) § 28 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

8) § 44 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 21 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34).

10) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

11) § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z.