Zákon č. 359/2007 Z. z.Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 158/2007
Platnosť od 03.08.2007
Účinnosť od 27.12.2019
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia čl. I § 13, ktoré nadobúda účinnosť 1. júla 2012, a ustanovenia čl. I § 20, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2008