Zákon č. 358/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 563/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 157/2007
Platnosť od 03.08.2007
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem prílohy č. 1 v čl. I sedemdesiatom druhom bode, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 563/2009 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2008 - 31.12.2011 Delená účinnosť
01.10.2007 - 31.12.2007

Pôvodný predpis

03.08.2007