Vyhláška č. 357/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 109/2003 Z. z.

Čiastka 156/2007
Platnosť od 02.08.2007 do29.02.2012
Účinnosť od 15.08.2007 do29.02.2012
Zrušený 56/2012 Z. z.

OBSAH

357

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 18. júla 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 109/2003 Z. z.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 43/2007 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 109/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Text pod § 1 znie: „(k § 3 ods. 4 zákona)“.

2. V § 1 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

3. § 2 sa vypúšťa.

4. V § 4 ods. 1 druhá veta znie: „Doklad o vzdelaní zo zahraničnej školy musí byť uznaný alebo nostrifikovaný.“.

5. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa slovo „najviac“.

6. V § 6 odsek 3 znie:

(3) Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre cestnú nákladnú a osobnú dopravu je uvedený v prílohe č. 4. Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre taxislužbu je uvedený v prílohe č. 4a.“.

7. V § 6a odsek 3 znie:

(3) Finančná spoľahlivosť

a) v pravidelnej autobusovej doprave a v medzinárodnej nepravidelnej autobusovej doprave, medzinárodnej nákladnej cestnej doprave alebo medzinárodnej taxislužbe sa podľa § 3a zákona posudzuje podľa počtu motorových vozidiel, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy a počtu vozidiel evidovaných v Slovenskej republike, ktoré žiadateľ skutočne vlastní, má v prenájme alebo má zmluvu o kúpe prenajatej veci s obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá prenajímaním vecí s možnosťou ich odkúpenia nájomcom a ktorá má s dopravcom zmluvu o kúpe cestného motorového vozidla,

b) v cestnej doprave, ktorá je živnosťou, sa posudzuje podľa počtu vozidiel, ktoré žiadateľ skutočne vlastní, má v prenájme alebo má zmluvu o kúpe prenajatej veci s obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá prenajímaním vecí s možnosťou ich odkúpenia nájomcom a ktorá má s dopravcom zmluvu o kúpe cestného motorového vozidla, alebo sa môže posúdiť aj podľa počtu vozidiel z podnikateľského zámeru.“.

8. § 15a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) O výsledkoch vykonaných kontrol, zistených priestupkoch a uložených sankciách sa vyhotovuje správa. Vzor správy je uvedený v prílohe č. 6a.“.

9. V § 15b ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

10. V § 15d odsek 2 znie:

(2) Náležitým využívaním trvalého prepravného povolenia sa rozumie uskutočnenie najmenej 40 prepráv na povolenie medzinárodnej organizácie za kalendárny rok. Každá jednotlivá preprava sa hodnotí počtom bodov.“.

11. V § 15d odsek 3 znie:

(3) Na účely odseku 2 sa body udeľujú takto:

a) za uskutočnenie každej prepravy do nečlenského štátu Európskej únie okrem Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska alebo z neho – tri body,

b) za uskutočnenie každej prepravy do členského štátu Európskej únie a do Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska – jeden bod.“.

12. V § 15d odsek 5 znie:

(5) Uskutočnenie prepravy podľa odseku 2 sa preukazuje vyplneným Záznamom CEMT.“.

13. § 16 sa vypúšťa.

14. V § 18 ods. 1 písmeno c) znie:

c) doklady podľa § 3a zákona, ktoré umožnia správnemu orgánu posúdiť finančnú spoľahlivosť žiadateľa,“.

15. § 18 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ak sa má dopravná licencia podľa § 7 ods.1 zákona udeliť na skupinu autobusových liniek, návrh na začatie konania o udelenie licencie podľa odseku 1 musí obsahovať opisy všetkých trás autobusových liniek s uvedením všetkých zastávok. Za opis trás a zoznam zastávok sa považuje aj samostatný návrh cestovného poriadku každej linky tvoriacej skupinu liniek, na ktorú sa má udeliť dopravná licencia.“.

16. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

㤠19a

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 11.“.

17. Príloha č.1 sa vypúšťa.

18. Prílohy č. 2, 4, 4a, 6, 6a a 7 znejú:

„Príloha č. 2

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

ŠKOLY, KTORÝCH DOKLADY O VZDELANÍ PREUKAZUJÚ SPLNENIE POŽIADAVKY VZDELANIA

Vysoké školy:

Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, študijný odbor prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy,

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, študijný odbor Doprava, študijný program Cestná doprava a študijný odbor Dopravné služby.

Stredné odborné školy:

Stredné priemyselné školy dopravné, odbor cestná doprava

Iné vysoké školy, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia po predložení výpisu absolvovaných predmetov a dokladu o vzdelaní, ktoré obsahujú všetky odborné témy a požiadavky uvedené v prílohe č. 3.

Príloha č. 4

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

Vzor 04 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vnútroštátnu (a medzinárodnú) cestnú nákladnú dopravu (osobnú dopravu)

Príloha č. 4a

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

Vzor 04a - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 3 zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Príloha č. 6

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

Vzor 06 - Kontrolný záznam

Príloha č. 6a

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

Vzor 06a - Vzor normalizovaného formulára správy o porušeniach a sankciách určenej komisii

Príloha č. 7 k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

Vzor 07 - Vzor preukazu kontrolóra

19. Za prílohu č. 9 sa pripájajú prílohy č. 10 a 11, ktoré znejú:

Príloha č. 10

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

Vzor 10 - Vzor sprievodného dokladu pri preprave nebezpečných vecí podľa § 28 ods. 2 písm. m) zákona

Príloha č. 11

k vyhláške č. 311/1996 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/26/EHS zo 7. mája 2001 (Ú. v. ES L 168, 23. 6. 2001) a smernice Komisie 2004/112/ES z 13. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 367, 14. 12. 2004).

2. Smernica Rady 96/26/ES z 29. apríla 1996 o prístupe k povolaniu prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách s cieľom uľahčiť týmto prevádzkovateľom uplatňovanie slobody usadiť sa v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 6/zv. 2) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2007.


Ľubomír Vážny v. r.