Zákon č. 348/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo), 281/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 151/2007
Platnosť od 27.07.2007
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

okrem čl. IV druhého bodu a tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008