Oznámenie č. 340/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 62/1994 o stredných odborných školách Policajného zboru v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 13/2001

Čiastka 148/2007
Platnosť od 26.07.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.

340

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 38 ods. 2 v spojení s § 54 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

výnos z 12. júla 2007 č. 44/2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 62/1994 o stredných odborných školách Policajného zboru v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 13/2001.

Výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru a upravuje druh, formy a dĺžku pomaturitného štúdia v stredných odborných školách Policajného zboru, povolávanie na štúdium, zmeny v klasifikácii počas štúdia a ukončovanie štúdia na týchto školách.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.

Výnos je uverejnený v čiastke 44/2007 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, krajských riaditeľstvách Policajného zboru, okresných riaditeľstvách Policajného zboru a stredných odborných školách Policajného zboru.