Zákon č. 331/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 147/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.08.2007

OBSAH

331

ZÁKON

z 20. júna 2007,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. a zákona č. 327/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 68 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zastúpenie advokáta na konferencii nie je prípustné.“.

2. V prílohe č. 1 sa na konci pripájajú slová:

„v Bulharskej republike ............... Адвокат

v Rumunskej republike ............... Avocat“.

3. Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

3. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.