Oznámenie č. 33/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov

Čiastka 22/2007
Platnosť od 18.01.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 9. septembra 2005.

33

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 19. októbra 2004 a 2. septembra 2005 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov (oznámenie č. 29/2007 Z. z.).

Dohoda nadobudla platnosť 9. septembra 2005.

K oznámeniu č. 33/2007 Z. z.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave vyjadruje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Poľskej republiky a má česť potvrdiť príjem nóty č. DPT-I-2265-17-2002/SW/473 z 19. októbra 2004 týkajúcej sa prílohy č. 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej nasledujúceho znenia:

„Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky vyjadruje úctu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky vo Varšave a konajúc v mene vlády Poľskej republiky má česť na základe článku 1 ods. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej navrhnúť uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 2 k uvedenej dohode nasledujúceho znenia:

V prílohe č. 2 – Zoznam hraničných priechodov, ktorých otvorenie sa predpokladá, poradové číslo 8 znie:

Por. č. Názov
hraničného
priechodu
Druh hraničného
priechodu
Druh dopravy Miesto hraničného
vybavovania
Poznámky
1 2 3 4 5 6
8 Červený Kláštor -
Sromowce Nižne
turistický peší, bicykle,
lyže, invalidné
vozíky
Červený Kláštor (SR)
Sromowce Nižne (PR)
Hraničný
znak
II/105

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky má česť navrhnúť, aby v prípade vyjadrenia súhlasu vládou Slovenskej republiky s uvedeným návrhom táto nóta spolu s odpovednou nótou tvorili Dohodu medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zmene prílohy č. 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia odpovednej nóty.

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne vyjadrilo Veľvyslanectvu Slovenskej republiky svoju hlbokú úctu.“

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave má česť oznámiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s návrhom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky, ktorý sa týka uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej formou výmeny nót.

V súlade s tým tvorí nóta Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky a táto nóta Dohodu medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zmene prílohy č. 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia tejto odpovednej nóty poľskou stranou.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky o svojej hlbokej úcte.

Varšava 2. septembra 2005