Opatrenie č. 322/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Čiastka 145/2007
Platnosť od 19.07.2007 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2007 do31.08.2008
Zrušený 266/2008 Z. z.

OBSAH

322

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 9. júla 2007

o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 3 ods. 4 zákona sa suma „9 290 Sk“ nahrádza sumou „9 550 Sk“,

b) v § 4 ods. 3 zákona sa suma „23 240 Sk“ nahrádza sumou „23 910 Sk“,

c) v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma „3 490 Sk“ nahrádza sumou „3 590 Sk“,

d) v § 6 ods. 4 zákona sa suma „4 440 Sk“ nahrádza sumou „4 560 Sk“,

e) v § 6 ods. 5 zákona sa suma „3 150 Sk“ nahrádza sumou „3 240 Sk“,

f) v § 7 ods. 4 zákona sa suma „1 830 Sk“ nahrádza sumou „1 880 Sk“.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 494/2006 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Viera Tomanová v. r.