Nariadenie vlády č. 318/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite

Čiastka 145/2007
Platnosť od 19.07.2007
Účinnosť od 20.07.2007 do19.04.2016
Zrušený 127/2016 Z. z.

OBSAH

318

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. júla 2007,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite sa mení takto:

1. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slovo „rozsahu“ nahrádza slovom „spektre“.

2. § 15 vrátane nadpisu znie:

㤠15

Prechodné ustanovenie

Prístroj, pre ktorý výrobca alebo jeho splnomocnenec vydal pred 20. júlom 2007 ES vyhlásenie o zhode podľa § 10 ods. 1 až 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2004 Z. z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility, sa môže uvádzať na trh alebo do prevádzky do 20. júla 2009.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. júla 2007.


v z. Dušan Čaplovič v. r.