Zákon č. 309/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 68/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 140/2007
Platnosť od 12.07.2007
Účinnosť od 01.04.2008
Redakčná poznámka

okrem článku II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008, a článku V, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia