Nariadenie vlády č. 300/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Čiastka 136/2007
Platnosť od 30.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007

OBSAH

300

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. júna 2007,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci sa mení takto:

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. 300/2007 Z. z.

NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ EXPOZIČNÉ LIMITY CHEMICKÝCH FAKTOROV V PRACOVNOM OVZDUŠÍ

1. Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (NPEL)

Príloha 01-1

2. Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly bez toxického účinku

Príloha 01-2


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


Robert Fico v. r.