Oznámenie č. 30/2007 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť elektroenergetiky

Čiastka 19/2007
Platnosť od 18.01.2007

30

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť elektroenergetiky vydal cenové rozhodnutia:

Regulovaný subjekt Číslo
rozhodnutia
Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Duslo, a. s., Administratívna budova,
ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
0154/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
2. OFZ, a. s., 027 53 Istebné 0155/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
3. U. S. Steel Košice, s. r. o.,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
0156/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
4. V.O.S.R. spol. s r. o., 972 16 Pravenec 420 0278/2006/E 21. 9. 2006 31/2006
5. Podielnicke družstvo DUNAJ,
Vývojová 852,
851 10 Bratislava-Rusovce
0279/2006/E 26. 9. 2006 32/2006
6. ENERGETIKA, s. r. o.,
Hviezdoslavovo námestie 14
811 02 Bratislava
0280/2006/E 27. 9. 2006 35/2006
7. ENERGETIKA - JUMI, s. r. o.,
Starozagorská č. 39, 040 23 Košice
0281/2006/E 29. 9. 2006 33/2006
8. Slovenská plavba a prístavy a. s.,
Horárska 12, 815 24 Bratislava
0282/2006/E 2. 10. 2006 33/2006
9. SLOVENSKÉ CUKROVARY, s. r. o.,
Cukrovarská 726, 926 01 Sereď
0283/2006/E 2. 10. 2006 33/2006
10. Druhá prenosová, s. r. o., Farská 27,
010 01 Žilina
0284/2006/E 4. 10. 2006 34/2006
11. BAMIPA, s. r. o., Pod Kalváriou 16,
955 16 Topoľčany
0285/2006/E 5. 10. 2006 35/2006
12. KOMTERM a. s., Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava
0286/2006/E 10. 10. 2006 35/2006
13. SK Energy, s. r. o., Púchovská 16,
831 06 Bratislava
0287/2006/E 12. 10. 2006 35/2006
14. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
0288/2006/E 13. 10. 2006 35/2006
15. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
0289/2006/E 13. 10. 2006 35/2006
16. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
0290/2006/E 13. 10. 2006 35/2006
17. ENERGOGAZ, a. s., Šoltésovej 5,
040 01 Košice
0291/2006/E 30. 11. 2006 40/2006
18. Biotika, a. s., 976 13 Slovenská Ľupča 566 0292/2006/E 8. 12. 2006 43/2006

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.