Oznámenie č. 296/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku

Čiastka 134/2007
Platnosť od 29.06.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

296

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 4 zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

výnos z 20. júna 2007 č. 1438/2007-100 o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku.

Týmto výnosom sa upravujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a dostihovú prevádzku Závodisku, š. p.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 12/2007 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.