Opatrenie č. 291/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 132/2007
Platnosť od 29.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007

OBSAH