Opatrenie č. 291/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 132/2007
Platnosť od 29.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007

OBSAH

291

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 22. júna 2007

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „4 980 Sk“ nahrádza sumou „5 130 Sk“,

b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „3 480 Sk“ nahrádza sumou „3 580 Sk“,

c) v § 2 písm. c) zákona sa suma „2 270 Sk“ nahrádza sumou „2 340 Sk“.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


Viera Tomanová v. r.