Oznámenie č. 290/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 131/2007
Platnosť od 28.06.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

290

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 20. júna 2007 č. 07045–18/2007–OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).

Zmeny oproti pôvodnému opatreniu sa vykonávajú v prílohách č. 1 a 2. Ustanovuje sa rozsah regulácie cien hromadne vyrábaných humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna 2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.