Vyhláška č. 271/2007 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu

Čiastka 124/2007
Platnosť od 16.06.2007 do31.12.2008
Účinnosť od 01.08.2007 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

271

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 29. mája 2007

o druhom vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Dňa 30. augusta 2007 sa vydáva do obehu druhé vydanie bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999.1)

(2) Druhé vydanie bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 sa od bankovky po 1 000 Sk vzoru 1999 líši tým, že na rubovej strane tejto bankovky je v ľavej časti kupónu v smere rovnobežne so šírkou bankovky technikou tlače z hĺbky vytlačené namiesto faximile podpisu vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska faximile podpisu ďalšieho člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.


Ivan Šramko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 320/1999 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu.