Oznámenie č. 27/2007 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť plynárenstva

Čiastka 17/2007
Platnosť od 17.01.2007

27

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť plynárenstva vydal cenové rozhodnutia:

Regulovaný subjekt Číslo
rozhodnutia
Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo
vestníka
1. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
0033/2006/P 29. 9. 2006 32/2006
2. GUMON SLOVAKIA, a. s.
Košická 6
825 16 Bratislava
0007/2007/P 4. 10. 2006 35/2006
3. ZSNP, a. s.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
0006/2007/P 27. 9. 2006 33/2006
4. TEPLÁREŇ, a. s., Považská Bystrica
ul. Robotnícka
017 34 Považská Bystrica
0005/2007/P 3. 10. 2006 35/2006
5. U. S. Steel Košice, s. r. o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
0004/2007/P 12. 9. 2006 31/2006
6. CHIRANA-PREMA Energetika, a. s.
Námestie Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
0003/2007/P 22. 9. 2006 35/2006
7. DNV ENERGO, a. s.
Areál ZTS č. 924
018 41 Dubnica nad Váhom
0002/2007/P 7. 9. 2006 31/2006
8. Chirana-Dental, s. r. o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
0001/2007/P 25. 8. 2006 31/2006
9. Duslo, a. s., odštepný závod ISTROCHEM
Nobelova 34
836 05 Bratislava
0008/2007/P 17. 10. 2006 36/2006
10. Emerson akciová spoločnosť
Piešťanská 1202/44
915 28 Nové Mesto nad Váhom
0009/2007/P 20. 10. 2006 37/2006
11. Energy Snina, a. s.
Strojárska 4435
069 01 Snina
0011/2007/P 26. 10. 2006 37/2006
12. SPP - distribúcia, a. s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
0012/2007/P 30. 10. 2006 37/2006
13. SPP - distribúcia, a. s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
0013/2007/P 30. 10. 2006 37/2006
14. SPP - preprava, a. s.
Mlynské nivy 42
825 11 Bratislava
0010/2007/P 26. 10. 2006 42/2006
15. PRAKOENERG, spol. s r. o.
055 62 Prakovce č. 13
0014/2007/P 30. 10. 2006 37/2006
16. ENERGOSAM, s. r. o.
Ul. kpt. M. Uhra 57/3
907 01 Myjava
0016/2007/P 6. 11. 2006 37/2006
17. ENERGETIKA, s. r. o.
Priemyselná 720
072 22 Strážske
0017/2007/P 13. 11. 2006 38/2006
18. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
0020/2007/P 29. 11. 2006 38/2006
19. Smurfit Kappa Štúrovo, a. s.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo
0018/2007/P 27. 11. 2006 41/2006
20. ENERGOBLOK, a. s.
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom
0019/2007/P 27. 11. 2006 41/2006
21. KLF-ENERGETIKA a. s.
Kukučínova 2346
024 11 Kysucké Nové Mesto
0022/2007/P 1. 12. 2006 42/2006
22. MERINA a. s.
M. R. Štefánika 379/19
911 60 Trenčín
0021/2007/P 29. 11. 2006 41/2006
23. KT SERVIS s. r. o.
Mlynská 58
974 01 Banská Bystrica
0023/2007/P 12. 12. 2006 53/2006
24. TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28
059 51 Poprad
0026/2007/P 19. 12. 2006 53/2006

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.