Zákon č. 269/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov

Čiastka 124/2007
Platnosť od 16.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007

OBSAH

269

ZÁKON

z 18. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení zákona č. 136/2003 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 4 sa slová „do 31. januára“ nahrádzajú slovami „do 30. apríla“.

2. V § 3a ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „začína plynúť dňom uvedeným v jeho vymenúvacom dekréte.“.

3. V § 3a ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vymenúvací dekrét člena správnej rady doručí stredisku ten, kto člena správnej rady vymenoval podľa odseku 1.“.

4. V § 3a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Člen správnej rady, ktorému členstvo zaniklo podľa odseku 4 písm. b), oznámi zánik svojho členstva tomu, kto ho za člena správnej rady vymenoval podľa odseku 1. Zánik členstva člena podľa odseku 4 písm. d) oznámi tomu, kto zomrelého člena vymenoval, predseda správnej rady, a ak ho niet, výkonný riaditeľ.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

5. V § 3a ods. 7 písm. h) sa slovo „schvaľuje“ nahrádza slovom „prerokúva“.

6. V § 3b ods. 6 sa v prvej vete vypúšťajú slová „na schválenie“.

7. Za § 3c sa vkladá § 3d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3d

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2007

Funkčné obdobie členov správnej rady vymenovaných podľa doterajších predpisov sa skončí uplynutím troch rokov od ich vymenovania.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.