Nariadenie vlády č. 266/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky

Čiastka 123/2007
Platnosť od 15.06.2007 do31.12.2012
Účinnosť od 01.02.2011 do31.12.2012
Zrušený 432/2012 Z. z.

266

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. júna 2007

o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby1) (ďalej len „platba“) na veľké dobytčie jednotky.

§ 2

Žiadosť o platbu na veľké dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť“) môže podať osoba vykonávajúca poľnohospodársku činnosť2) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).

§ 3

(1) Platba na veľké dobytčie jednotky sa poskytuje na počet veľkých dobytčích jednotiek vypočítaných podľa prílohy č. 1 a zaokrúhlených na jedno desatinné miesto.

(2) Do veľkých dobytčích jednotiek podľa odseku 1 patria

a) teľatá do šesť mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu 2007,

b) hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu 2007,

c) býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31 marcu 2007,

d) dojčiace kravy3) nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k dátumu podania žiadosti príslušného kalendárneho roka,

e) ovce a kozy nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat k

1. 31. marcu 2007,

2. dátumu podania žiadosti príslušného kalendárneho roka,

f) individuálne referenčné množstvo mlieka4) (ďalej len „individuálna kvóta“) k 31. marcu 2007.

(3) Platba podľa odseku 1 sa poskytuje najmenej na jednu veľkú dobytčiu jednotku.

(4) Stav zvierat podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu sa určí podľa centrálneho registra zvierat5) (ďalej len „centrálna evidencia“).

(5) Platba na veľké dobytčie jednotky na zvieratá podľa odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu sa poskytne žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti na farme registrovanej na žiadateľa a na daný druh hospodárskych zvierat.

(6) Žiadateľ je povinný chovať dojčiace kravy podľa odseku 2 písm. d) oddelene od ostatného hovädzieho dobytka, bez dojného využitia a ich mlieko používať len na výživu teliat.

(7) Zvieratá, u ktorých sa nedodržala podmienka podľa odseku 5, možno nahradiť inými zvieratami uvedenými v odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu do pätnástich pracovných dní. Náhrada sa oznamuje Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) do siedmich pracovných dní odo dňa ich nahradenia.

(8) Podmienka podľa odseku 5 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak dôjde k poklesu počtu chovaných zvierat v dôsledku vyššej moci a výnimočných okolností6) a túto skutočnosť žiadateľ oznámil agentúre do desiatich pracovných dní odo dňa, keď nastala.

(9) Platba na veľké dobytčie jednotky sa poskytuje na zvieratá podľa odseku 2 písm. a), d) a e) druhého bodu najviac na počet zvierat podľa osobitného predpisu.7)

(10) Platba na veľké dobytčie jednotky sa poskytuje na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) najviac do percentuálnej výšky koeficientu viazania vypočítanej platby na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) druhého bodu a najviac do percentuálnej výšky koeficientu odviazania na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) prvého bodu.

(11) Koeficienty podľa odseku 10 určené podľa osobitného predpisu8) sa oznamujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).

(12) Žiadateľovi, ktorý žiada o platbu na veľké dobytčie jednotky podľa odseku 2 písm. f), sa poskytuje platba na individuálnu kvótu pridelenú k 31. marcu 2007 a na individuálnu kvótu, ktorá mu bola pridelená pre nasledujúci kvótový rok9) rozhodnutím agentúry,10) na základe vykonaného prevodu alebo prechodu individuálnej kvóty v kvótovom roku 2006/2007 od pôvodného držiteľa individuálnej kvóty.

(13) Žiadateľovi, ktorý previedol individuálnu kvótu v kvótovom roku 2006/2007 na iného držiteľa individuálnej kvóty, sa poskytuje platba na veľké dobytčie jednotky podľa odseku 2 písm. f) na individuálnu kvótu pridelenú k 31. marcu 2007, zníženú o individuálnu kvótu, ktorá bola rozhodnutím agentúry prevedená na nového držiteľa pre nasledujúci kvótový rok.

(14) Žiadateľ má právo žiadať o platbu na veľké dobytčie jednotky (ďalej len „platobné oprávnenie“) podľa počtu veľkých dobytčích jednotiek podľa odseku 2 písm. a) až c), písm. e) prvého bodu a písm. f), ktoré žiadateľ choval k príslušnému dátumu.

(15) Platobné oprávnenie podľa odseku 14 je prevoditeľné

a) prechodom alebo prevodom individuálnej kvóty, ktorú žiadateľ doloží písomnou zmluvou a rozhodnutím agentúry predložených spolu so žiadosťou, do 31. marca 2009,

b) písomnou zmluvou o prevode dobytčích jednotiek podľa odseku 2 písm. a) až c) a písm. e) prvého bodu a písm. f), ktorá obsahuje potvrdenie stavu zvierat za kategóriu, ktorá je predmetom prevodu, vystavené centrálnou evidenciou na meno prevodcu.

§ 4

(1) Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre do 28. februára kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.11) Na žiadosť predloženú žiadateľom po 28. februári kalendárneho roka sa neprihliada.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je

a) potvrdenie z centrálnej evidencie o počte zvierat v každej kategórii podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu,

b) zoznam zvierat podľa § 3 ods. 2 písm. d),

c) zoznam zvierat podľa § 3 ods. 2 písm. e) druhého bodu,

d) rozhodnutie o pridelení individuálnej kvóty,

e) vyhlásenie žiadateľa o neuskutočnení prevodu platobného oprávnenia do 31. marca kalendárneho roka; to neplatí, ak postupuje podľa § 3 ods. 15.

(3) Žiadateľom o platbu na veľké dobytčie jednotky na zvieratá podľa § 3 ods. 2 písm. a) až e) môže byť osoba, ktorá má tieto zvieratá evidované v individuálnom registri13) vedenom v centrálnej evidencii.

(4) Zoznam zvierat podľa odseku 2 písm. b) obsahuje ušné čísla zvierat, plemeno zvierat a identifikáciu individuálneho registra.

(5) Zoznam zvierat podľa odseku 2 písm. c) obsahuje ušné čísla zvierat a identifikáciu individuálneho registra.

(6) Podmienka podľa odseku 3 sa nevzťahuje na združenie.14) Ak je žiadateľom o platbu na veľké dobytčie jednotky združenie, preukáže, že zviera uvedené v zozname podľa odseku 2 písm. b) a c) je v držbe člena združenia. Prílohou k žiadosti je zoznam členov združenia.

(7) Suma platby na veľké dobytčie jednotky určená podľa osobitného predpisu15) sa oznamuje vo vestníku.

(8) Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom Integrovaného administratívneho a kontrolného systému podľa osobitného predpisu.16)

(9) Ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi údajmi, ktoré žiadateľ uviedol v zozname zvierat podľa odseku 2 písm. b) a c), a skutočným stavom, platbu na veľké dobytčie jednotky na základe zisteného stavu agentúra17)

a) zníži o percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je väčší ako 10 %,

b) zníži o dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je od 10 % do 20 %,

c) neposkytne, ak sa zistí rozdiel nad 20 %.

(10) Ak žiadateľ neumožní agentúre vykonať kontrolu na mieste, platba na veľké dobytčie jednotky sa mu neposkytne.

(11) Prílohy uvedené v odseku 2 písm. a) a d) sa agentúre nepredkladajú, ak ich žiadateľ už predložil agentúre v predchádzajúcich rokoch.

§ 5

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 266/2007 Z. z.

Výpočet veľkých dobytčích jednotiek

KategóriaJednotka na určenie
stavu kategórie
Koeficient na prepočet
stavu kategórie na VDJ
Teľatá do šesť mesiacovpočet zvierat v ks0,2
Hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov počet zvierat v ks0,6
Býky, voly a jalovice nad 24 mesiacovpočet zvierat v ks1,0
Dojčiace kravy nad 24 mesiacovpočet zvierat v ks1,0
Ovce a kozy nad 12 mesiacovpočet zvierat v ks0,15 x koeficient viazania*)
počet zvierat v ks0,15 x koeficient odviazania*)
Individuálne referenčné množstvo mliekatona0,1998

VDJ – veľká dobytčia jednotka – počet VDJ sa vypočíta ako súčin stavu kategórie v jednotkách a koeficientu na prepočet stavu kategórie na VDJ

*) Čl. 52 a čl. 132 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 266/2007 Z. z.

Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v znení

– nariadenia Komisie (ES) č. 889/2009 z 25. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 254, 26. 9. 2009),

– nariadenia Komisie (ES) č. 992/2009 z 22. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 278, 23. 10. 2009).

– nariadenie Komisie (ES) č. 1250/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009)

– nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2010 z 27. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení

– nariadenia Komisie (EÚ) č. 730/2010 z 13. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 214, 14. 8. 2010).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení

– nariadenia Komisie (EÚ) č. 387/2010 zo 6. mája 2010 (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2010).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení

– nariadenia Komisie (EÚ) č. 146/2010 z 23. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 47, 24. 2. 2010).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 132 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.
Čl. 91 až 95 nariadenia Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.

2) Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

3) Čl. 59 nariadenia (ES) č. 1121/2009 v platnom znení.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na organizovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.

5) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

6) Čl. 67 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.

7) Čl. 104 ods. 4, čl. 112 ods. 5 a čl. 116 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

8) Napríklad § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, čl. 52 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení, čl. 132 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

9) § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/2005 Z. z.

10) § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 390/2009 Z. z.

11) § 8 ods. 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.

13) § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 39/2007 Z. z.

14) § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka.

15) Napríklad § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z., čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006) v platnom znení, čl. 132 nariadenia (ES) č. 73/2009.

16) Časť II nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.

17) § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 390/2009 Z. z.