Oznámenie č. 261/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj (Svetovou bankou) o zriadení kancelárie v Bratislave

Čiastka 119/2007
Platnosť od 15.06.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 5. februára 2003 na základe článku 8 tejto dohody.

261

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. septembra 2002 bola vo Washingtone podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj (Svetovou bankou) o zriadení kancelárie v Bratislave.

Dohoda nadobudla platnosť 5. februára 2003 na základe článku 8 tejto dohody.

K oznámeniu č. 261/2007 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj (Svetovou bankou) o zriadení kancelárie v Bratislave

Vláda Slovenskej republiky, zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, a Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (ďalej len „Banka“)

vzhľadom na ustanovenia Zakladateľskej zmluvy Banky, ktorej je Slovenská republika členom,

berúc do úvahy, že Slovenská republika a Banka súhlasia so zriadením kancelárie v Bratislave,

so želaním dosiahnuť dohodu o niektorých veciach týkajúcich sa zriadenia a fungovania kancelárie Banky v Bratislave

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto dohody majú nasledujúce pojmy tento význam:

a) „Zakladateľská zmluva Banky“ je zmluva o založení Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj,

b) „Banka“ je Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, známa tiež ako Svetová banka,

c) „vláda“ je vláda Slovenskej republiky,

d) „pracovníci“ sú všetci pracovníci, vedúci pracovníci, zamestnanci a iní pracovníci Banky,

e) „kancelária Banky“ je každý pozemok, budovy, stavby alebo zariadenia, v ktorých alebo kde Banka vykonáva svoju oficiálnu každodennú činnosť,

f) „riaditeľ“ je vedúci kancelárie Banky,

g) „Dohovor o osobitných organizáciách“ je Dohovor o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií, ktorý schválilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov na svojom zasadnutí 21. novembra 1947, a jeho prílohy.

Článok 2

Vláda Slovenskej republiky sa riadi Zakladateľskou zmluvou Banky a Dohovorom o osobitných organizáciách, ktoré majú v Slovenskej republike silu zákona, a preto Banka, jej vedúci pracovníci a zamestnanci požívajú postavenie, výsady a imunity vyplývajúce z článku VII Zakladateľskej zmluvy Banky a článku VI Dohovoru o osobitných organizáciách.

Článok 3

Kancelária Banky môže zamestnávať jedného alebo viacerých zamestnancov pridelených z ústredia Banky vo Washingtone alebo Regionálnej kancelárie, ako aj miestnych odborníkov a pomocných pracovníkov, ktorí budú vykonávať činnosti na úseku ekonomiky, prevádzky a administratívy v kancelárii Banky. Na čele tejto kancelárie bude stáť riaditeľ alebo iný vedúci pracovník Banky, ktorý bude vedúcim kancelárie Banky a ktorý môže, ale nemusí pôsobiť v Bratislave. Banka stanoví podmienky upravujúce pracovné zmluvy pre zamestnancov na základe článku V Zakladateľskej zmluvy Banky. Banka bude v plnej miere znášať náklady spojené so mzdami a dávkami zamestnancov a uhradí výdavky na cestovanie, ubytovanie a vybavenie kancelárií pre svojich zamestnancov v súlade so svojimi internými postupmi. Banka poskytuje zamestnancom, ktorí majú pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú a neurčitú, požitky (výhody) základného dôchodkového balíka, nahrádza náklady niektorých zdravotných nákladov v súlade s jej vnútornými predpismi.

Článok 4

1. Banka oznámi vláde meno riaditeľa a/alebo vedúceho pracovníka Banky vymenovaného do funkcie vedúceho kancelárie Banky v Bratislave. Vláda udelí riaditeľovi a/alebo vymenovanému vedúcemu kancelárie Banky aspoň také výsady, imunity a práva, aké požívajú stáli zástupcovia iných diplomatických misií akreditovaných v Slovenskej republike alebo iných medzinárodných organizácií pôsobiacich v Slovenskej republike.

2. Vláda zabezpečí rovnaké zaobchádzanie pre všetkých pracovníkov a zamestnancov Banky, ktorí pracujú pre kanceláriu Banky, v oblasti cestovania, aké poskytujú členské štáty Banky predstaviteľom, vedúcim pracovníkom a zamestnancom iných členských štátov s porovnateľným postavením. To zahŕňa i udeľovanie vstupných a výstupných víz a oslobodenie od platenia vízových poplatkov.

3. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vystaví všetkým pracovníkom a zamestnancom Banky pracujúcim pre kanceláriu Banky preukazy totožnosti, kde bude vyznačené, že držitelia týchto preukazov sú pracovníkmi a zamestnancami Banky, ktorí požívajú výnimočné postavenie, výsady a imunity, ktoré táto dohoda ustanovuje alebo na ktoré odkazuje.

Článok 5

1. Vláda zabezpečí, aby činnosť kancelárie Banky nerušili osoby, ktoré nemajú oprávnenie od Banky a na ktoré sa nevzťahujú výnimočné postavenia, výsady a imunity, ktoré táto dohoda ustanovuje alebo na ktoré odkazuje.

2. Kancelária Banky je oprávnená zasielať a prijímať písomnú korešpondenciu prostredníctvom kuriérskej pošty a v zapečatených vreciach, na ktoré sa vzťahujú rovnaké výsady a imunity ako na diplomatickú poštu a diplomatické zásielky.

3. Vláda zabezpečí, aby jej vedúci pracovníci umožnili bezproblémový dovoz tovaru a majetku pre Banku dovážaného na územie Slovenskej republiky a dovoz nábytku a osobných vecí zamestnancov Banky, ktorí nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, oslobodený od cla a iných daní v súlade so Zakladateľskou zmluvou Banky a podľa Dohovoru o osobitných organizáciách.

4. Banka bude požívať imunitu v súvislosti s akýmkoľvek konaním pred súdom s výnimkou prípadov, ktoré vyplývajú alebo súvisia s výkonom jej právomoci ohľadne vydávania alebo zábezpeky cenných papierov. Vláda alebo osoby, ktoré pre ňu pracujú alebo si od nej odvodzujú nároky, nepodajú na základe článku VII ods. 3 Zakladateľskej zmluvy Banky na Banku žalobu, majetok, veci Banky, ktoré sú v správe určenej osoby a ktoré sa nachádzajú na určitom mieste, nebudú podliehať zabaveniu, zaisteniu alebo exekúcii skôr, ako súd nevydá konečný rozsudok v neprospech Banky.

5. Pracovníci Banky, ktorí pracujú pre kanceláriu Banky, budú vždy spolupracovať s vládou, aby napomáhali riadnemu výkonu spravodlivosti, zaistili dodržiavanie predpisov a nariadení a nedopustili nijaké zneužitie v súvislosti s imunitami, výsadným postavením alebo výsadami, ktoré im vyplývajú zo Zakladateľskej zmluvy Banky, z Dohovoru o osobitných organizáciách a z tejto dohody. Ak sa vláda domnieva, že k takému zneužitiu došlo, riaditeľ a/alebo vedúci pracovník Banky vymenovaný za vedúceho kancelárie Banky v Bratislave celú situáciu urýchlene prekonzultuje s vládou.

Článok 6

Banka použije časť splateného upísaného kapitálu Slovenskej republiky v miestnej mene na úhradu miestnych výdavkov kancelárie Banky. Na tento účel budú priebežne predkladané žiadosti o speňaženie nezaplatených vistazmeniek Slovenskej republiky, a to na základe oznámenia.

Článok 7

Platnosť tejto dohody sa skončí

a) vzájomnou dohodou zmluvných strán, alebo

b) po uplynutí deväťdesiatich dní odo dňa, keď viceprezident Banky pre Európu a Strednú Áziu zašle písomne oznámenie o zatvorení kancelárie Banky, alebo

c) po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď vláda Slovenskej republiky zašle písomne oznámenie o vypovedaní tejto dohody.

Článok 8

Táto dohoda nadobudne platnosť od deväťdesiateho dňa, keď Banka prijme písomne oznámenie od vlády Slovenskej republiky o splnení potrebných vnútroštátnych právnych predpisov na nadobudnutie platnosti dohody.

Na dôkaz toho podpísaní zástupcovia zmluvných strán, riadne poverení na tento účel podpísali túto dohodu.

Dané vo Washingtone 28. septembra 2002 v anglickom jazyku v dvoch vyhotoveniach, pričom každé z nich má rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

František Hajnovič v. r.

Za Medzinárodnú banku pre obnovu a rozvoj:

Roger Grawe v. r.

Anglické znenie dohovoru