Oznámenie č. 259/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Čiastka 118/2007
Platnosť od 14.06.2007
Účinnosť od 25.05.2007
Redakčná poznámka

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 25. mája 2007 na základe ods. 4 protokolu.

259

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. decembra 2005 bol v Bratislave podpísaný Dodatkový protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 4. decembra 1991.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dodatkovým protokolom súhlas svojím uznesením č. 2103 z 2. februára 2006. Prezident republiky dodatkový protokol ratifikoval 9. marca 2006.

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 25. mája 2007 na základe ods. 4 protokolu.

K oznámeniu č. 259/2007 Z. z.

Dodatkový protokol

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

so zreteľom na Dohodu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (ďalej „dohoda“)

dohodli sa takto:

1) Článok 3 znie:

„Článok 3

Zaobchádzanie s investíciami

1. Každá zmluvná strana poskytne investíciám a aktivitám spojeným s takými investíciami investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám a príslušným aktivitám vlastných investorov.

2. Ani jedna zo zmluvných strán neposkytne investíciám a aktivitám spojeným s takými investíciami investorov druhej zmluvnej strany menej priaznivé zaobchádzanie, než aké poskytuje investíciám investorov a príslušným aktivitám investorov ktoréhokoľvek iného tretieho štátu.

3. Ustanovenia odseku 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany výhody zaobchádzania, prednosti alebo výsady na základe

a) jej členstva v akejkoľvek existujúcej colnej únii, zóne voľného obchodu, hospodárskej únii, spoločnom trhu alebo akejkoľvek inej formy regionálnej hospodárskej organizácie a akejkoľvek medzinárodnej dohody vytvárajúcej takú úniu; alebo prijatia dohody, ktorej cieľom je vytvorenie alebo rozšírenie takej únie alebo oblasti v primeranom čase;

b) akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo dohovoru týkajúceho sa úplne alebo prevažne zdaňovania;

c) akéhokoľvek dohovoru o uľahčení malého pohraničného obchodu v hraničných oblastiach.

4. Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na

a) akékoľvek existujúce nekonformné opatrenia platné na jej území;

b) pokračovanie akéhokoľvek nekonformného opatrenia;

c) žiadnu zmenu akéhokoľvek nekonformného opatrenia v takej miere, že táto zmena nezvýši nekonformnosť týchto opatrení.“.

2) Článok 6 tejto dohody znie:

„Článok 6

Prevody

1. Každá zmluvná strana zaručí v súlade so svojím právnym poriadkom investorom druhej zmluvnej strany prevod ich investícií a výnosov vlastnených na jej území vrátane

a) zisku, dividend, úrokov a iného legitímneho príjmu;

b) výnosov vyplývajúcich z úplného alebo čiastočného predaja alebo likvidácie investícií;

c) platieb podľa zmluvy o pôžičke v súvislosti s investíciami;

d) licenčných poplatkov súvisiacich s údajmi v článku 1 ods. 1 písm. d);

e) platieb za technickú pomoc alebo poplatkov za technické služby, poplatkov za riadenie;

f) poplatkov súvisiacich so zmluvnými projektmi;

g) príjmov občanov druhej zmluvnej strany, ktorí pracujú na jej území v súvislosti s investíciami.

2. Uvedený prevod sa uskutoční vo voľne zameniteľnej mene a v bežnom výmennom kurze, ktorý platí v deň prevodu v zmluvnej strane prijímajúcej investície.

3. Napriek odsekom 1 a 2 každá zmluvná strana môže prijať alebo obhajovať opatrenia týkajúce sa prevodu kapitálu

a) v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných ťažkostí alebo ich hrozby; alebo

b) v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť vážne ťažkosti pri riadení makroekonomiky, najmä menovej a devízovej politiky.

4. Opatrenia uvedené v odseku 3 tohto článku

a) nepresiahnu opatrenia nevyhnutné na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku;

b) budú dočasné a budú eliminované hneď, ako to podmienky umožnia; a

c) budú okamžite oznámené druhej zmluvnej strane.“.

3) Vypúšťajú sa odseky 3 a 4 protokolu, ako aj všetky odkazy odvolávajúce sa na tieto odseky sa prečíslujú.

4) Tento dodatkový protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Tento dodatkový protokol podlieha schváleniu v súlade s ústavnými postupmi vyžadovanými právnym poriadkom zmluvnej strany s cieľom nadobudnúť platnosť. Platnosť nadobudne 30. deň odo dňa prijatia druhej notifikácie.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali tento dodatkový protokol.

Dané v Bratislave 7. decembra 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, čínskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Vladimil Podstránsky v. r.

Za vládu Čínskej ľudovej republiky:

Yu Guangzhou v. r.