Nariadenie vlády č. 245/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia životné podmienky zvierat

Čiastka 110/2007
Platnosť od 01.06.2007 do04.12.2008
Účinnosť od 01.06.2007 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z.

245

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. mája 2007

o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia životné podmienky zvierat

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády v súlade s osobitným predpisom1) upravuje podmienky výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia2) životné podmienky zvierat (ďalej len „opatrenie“).

§ 2

Opatrenie zahŕňa tieto podopatrenia zlepšenia životných podmienok v chove

a) hydiny,

b) hovädzieho dobytka,

1. zlepšenie prirodzeného správania zvierat,

1.1 voľným chovom ustajnených kráv,

1.2 maštaľným výkrmom dobytka,

2. zlepšenie prirodzeného materského správania kráv,

c) ošípaných,

d) oviec.

§ 3

(1) Žiadosť o zaradenie do opatrenia (ďalej len „žiadosť“) môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30. júna kalendárneho roka podať osoba (ďalej len „žiadateľ “), ktorá

a) chová vybrané druhy hospodárskych zvierat podľa § 2,

b) sa zaviaže chovať vybrané druhy hospodárskych zvierat v prepočte na počet dobytčích jednotiek a plniť záväzky podopatrení počas piatich rokov okrem prípadov vyššej moci.3)

(2) Prílohou žiadosti je

a) počet dobytčích jednotiek4) každého druhu hospodárskych zvierat, s ktorými vstupuje žiadateľ do záväzku,

b) kópia dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat pri druhoch zvierat, pri ktorých je povinná identifikácia a registrácia zvierat.5)

§ 4

(1) Žiadosť podaná žiadateľom podľa § 3 na podopatrenie podľa § 2 sa zaradí do príslušného bodového pásma:

a) prvé bodové pásmo tvoria žiadosti v chove ošípaných od 25 do 100 dobytčích jednotiek,

b) druhé bodové pásmo tvoria žiadosti v chove

1. ošípaných v počte 100 dobytčích jednotiek a viac alebo

2. hydiny v počte 180 dobytčích jednotiek a viac,

c) tretie bodové pásmo tvoria žiadosti v chove

1. ošípaných do 25 dobytčích jednotiek,

2. hydiny do 180 dobytčích jednotiek,

3. hovädzieho dobytka od 10 do 100 dobytčích jednotiek,

d) štvrté bodové pásmo tvoria žiadosti v chove

1. hovädzieho dobytka v počte 100 a viac dobytčích jednotiek,

2. oviec od 15 do 75 dobytčích jednotiek,

e) piate bodové pásmo tvoria žiadosti v chove

1. hovädzieho dobytka do 10 dobytčích jednotiek,

2. oviec v počte 75 a viac dobytčích jednotiek,

f) šieste bodové pásmo tvoria žiadosti v chove oviec do 15 dobytčích jednotiek.

(2) Pri splnení podmienok na zaradenie do viacerých bodových pásem sa žiadosť zaradí do pásma s najvyššou prioritou, pričom prvé bodové pásmo má najvyššiu prioritu a šieste bodové pásmo má najnižšiu prioritu.

(3) Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásem sa vykoná postupne od prvého bodového pásma po šieste bodové pásmo. V rámci každého bodového pásma sa výber žiadostí vykoná od najmenšieho počtu dobytčích jednotiek.

(4) Žiadateľ, ktorého žiadosť bola vybraná podľa odseku 2, predloží čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienky opatrenia podľa osobitného predpisu.6)

§ 5

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 245/2007 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005).

2) Čl. 40 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

3) Čl. 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).

4) Príloha V nariadenia (ES) č. 1974/2006.

5) § 37 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

6) Čl. 40 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005.